LØK­KE I MØGS­AG

Modt­og check af be­stik­kel­ses- sig­tet

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

PEN­GE­GA­VE

Tæt på valg­da­gen bli­ver Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen nu fed­tet ind i sid­ste uges op­sigtsvæk­ken­de be­stik­kel­ses­sag.

En af de fængs­le­de i kor­rup­tions­sa­gen er en god ven af Lars Løk­ke Ras­mus­sen og støt­te­de for et halvt år si­den Løk­keFon­den med knap 35.000 kr. Det skri­ver eb. dk.

På grund af det nav­ne­for­bud, som Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster har be­skyt­tet al­le de seks va­re­tægts­fængs­le­de med, er det ik­ke lov­ligt at om­ta­le iden­ti­te­ten på Lars Løk­ke Ras­mus­sens ven i de­tal­jer.

Pen­ge­ne vil bli­ve re­tur­ne­ret

Men Ven­stre- for­man­den be­kræft er over for eb. dk, at Løk­keFon­den, der blandt an­det hjæl­per ud­sat­te dren­ge, har mod­ta­get en check fra den nu fængs­le­de it- chefs fi rma:

» Det er helt rig­tigt, at Løk­keFon­den fi k en do­na­tion fra et fi rma i ja­nu­ar. Og jeg er nu og­så ori­en­te­ret om, at det fi rma er i kik­ker­ten i for­hold til en kor­rup­tions­sag. Om der er no­get i den sag, ved hver­ken du el­ler jeg. In­gen er skyl­di­ge, før de er dømt. Det si­ger sig selv, at Løk­keFon­den ik­ke kan ac­cep­te­re at få pen­ge fra fi rma­er, der har gjort no­get ulov­ligt. Så hvis der er no­get i den sag, så bli­ver pen­ge­ne re­tur­ne­ret, « ly­der det fra Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Luksus- tur til Du­bai

Den nav­ne­for­buds- be­skyt­te­de er­hvervs­mand er sig­tet for at ha­ve med­vir­ket til ’ ak­tiv be­stik­kel­se’ af off ent­li­ge it- che­fer fra Rigs­po­li­ti­et og Re­gion Sjæl­land. Iføl­ge po­li­tiets sig­tel­se fi k mod­ta­ger­ne ad­gang til en kon­to med en mil­li­on kro­ner, der blandt an­det be­tal­te en luksus- tur til Du­bai til 80.000 kro­ner.

13 per­so­ner sig­tet

I alt er 13 per­so­ner sig­tet i den store kor­rup­tions­sag, hvoraf seks er ble­vet va­re­tægts­fængs­let.

Fi­re af de fængs­le­de er tid­li­ge­re le­den­de me­d­ar­bej­de­re i it- virk­som­he­den Atea, mens de to sid­ste er an­sat i hhv. Re­gion Sjæl­land og i top­pen af Rigs­po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.