Fo­re­lø­big 13 sig­te­de

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

BE­STIK­KEL­SE

Med fo­re­lø­big 13 sig­te­de, hvoraf seks er ble­vet sendt bag trem­mer, er sid­ste uges be­stik­kel­ses­sag en af de al­vor­lig­ste no­gen­sin­de i Dan­mark.

I for­vej­en træk­ker kor­rup­tions­sa­gen trå­de fra to it- virk­som­he­der til an­sat­te hos Re­gion Sjæl­land og Rigs­po­li­ti­et, og nu ri­si­ke­rer Løk­keFon­den alt­så og­så at bli­ve in­di­rek­te be­rørt ved ufor­skyldt at ha­ve mod­ta­get pen­ge fra den per­son­kreds, der er un­der eft er­forsk­ning.

Da Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti i sid­ste uge slog til og an­holdt de 13 sig­te­de per­so­ner, ske­te det i sam­ar­bej­de med Bag­mand­spo­li­ti­et, der nu har få­et ho­ve­d­ansva­ret for den vi­de­re eft er­forsk­ning.

En sær­lig kon­to

Iføl­ge po­li­tiets sig­tel­se har bestik­kel­sen fun­det sted i pe­ri­o­den fra 2007 til 2015. Her har cen­tralt pla­ce­re­de per­so­ner i de to in­vol­ve­re­de it- fi rma­er an­gi­ve­ligt stil­let mindst en mil­li­on kr. til rå­dig­hed på en sær­lig kon­to, der var be­reg­net til at sør­ge godt for vig­ti­ge nøg­le­fi gu­rer blandt it- fi rma­er­nes kun­der i Rigs­po­li­ti­et, Re­gion Sjæl­land og Kri­mi­nal­forsor­gen.

Blandt an­det blev pen­ge­ne iføl­ge sig­tel­ser­ne brugt til rej­ser til Du­bai og USA samt ho­te­l­op­hold og for­plej­ning i ind- og ud­land.

Og­så et sponsorat til trav­ba­nen i Ny­kø­bing Fal­ster på 100.000 kr. blev til­sy­ne­la­den­de be­talt via den fa­mø­se kon­to, men er nu ble­vet kaldt tilbage.

Ven­stres for­mand Lars Løk­ke til tor­ske­gil­de i Thy­bor­øn Havn i ja­nu­ar til for­del for Løk­keFon­den. Ar­kiv­fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.