Ja, slan­ke­kur i ja­nu­ar nyt­ter ik­ke

BT - - DEBAT - MOR­TEN ØSTER­GAARD

For­mand for De Ra­di­ka­le

gen­ta­ge de fejl­ta­gel­ser, vi la­ve­de i 00er­ne, hvor man lod stå til, for­di man tro­e­de, det gik godt, og at det vil­le gø­re det for evigt. Hvis vi skal und­gå nye kri­ser, så skal vi sør­ge for, at vi ik­ke bli­ver bragt i så­dan en si­tu­a­tion igen, hvor der ik­ke er styr på tin­ge­ne, og hvor virk­som­he­der­ne ik­ke kan få den ar­bejds­kraft , de har brug for. Det er som at gå på slan­ke­kur i ja­nu­ar, for­di man har spist for me­get i de­cem­ber. Det er langt bed­re at la­ve re­for­mer­ne nu. Vi skal sik­re,

VI SKAL IK­KE

at vi al­drig kom­mer i en si­tu­a­tion, hvor øko­no­mi­en vok­ser hur­ti­ge­re, end Dan­mark kan føl­ge med, for så får vi et job­tab af en ka­rak­ter, hvor ti­tu­sind­vis mi­ster de­res ar­bej­de. Det er nu, vi be­slut­ter, hvor læn­ge op­svin­get skal va­re, og hvor man­ge det skal kom­me til go­de. Er vi klar til at la­ve fl ere re­for­mer, kan vi und­gå fl ere kri­ser.

at in­gen virk­som­he­der ryk­ker de­res fa­brik­ker ud af Dan­mark i frygt for ik­ke at fi nde ar­bejds­kraft her. Det skal vi gø­re ved, at der al­tid er fl ere, der er i ar­bej­de,

VI SKAL SIK­RE,

end der bli­ver for­sør­get. Der­for vil vi hæ­ve pen­sions­al­de­ren til 68 al­le­re­de i 2025, sæn­ke skat­ten for al­le for 13 mia. kr. og re­k­rut­te­re fl ere uden­land­ske me­d­ar­bej­de­re. Så ved virk­som­he­der­ne, at kan man ik­ke fi nde en dan­sker til at kla­re ar­bej­det, kan man al­tid re­k­rut­te­re en ud­læn­ding.

ev­nen til at ar­bej­de, så skal vi ha­ve et stærkt sik­ker­heds­net. Det gæl­der, hvis man er 37, og hvis man er 67. Hvis vi skal ha­ve råd til dem, der har det svært, så skal vi sør­ge for, at al­le, der kan, skal ar­bej­de så læn­ge som mu­ligt.

HVIS MAN MI­STER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.