Nej, re­for­mer ram­mer de sva­ge

BT - - DEBAT - PIA OL­SEN DYHR

For­mand, So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti

Ra­di­ka­les re­form er, at når de snak­ker re­for­mer, er det oft e de sva­ge­ste, der skal be­ta­le til de ri­ge­ste i vo­res sam­fund. De vil for ek­sem­pel ik­ke kun øge pen­sions­al­de­ren for så­dan nog­le som Mor­ten og mig, men det er og­så for sosu­as­si­sten­ten, der må­ske kom­mer på ar­bejds­mar­ke­det som 18- årig og skal hol­de, til han/ hun er op­pe i 70er­ne. At pen­ge­ne så skal bru­ges til top­skat­te­let­tel­ser, det er bå­de uso­li­da­risk og usym­pa­tisk.

PRO­BLE­MET MED DE

at væ­re ar­bejds­løs i Dan­mark. Det er blandt an­det no­get af det, som De Ra­di­ka­le har væ­ret med til at sør­ge for med dag­pen­gere­for­men, de stem­te for i 2010. Den vil jeg ger­ne æn­dre på. Det er fak­tisk en re­form, jeg ger­ne vil la­ve. Jeg vil la­ve en me­re so­li­da­risk dag­pen­ge­løs­ning, som sik­rer, at man får nem­me­re ved at genop­tje­ne ret­ten til dag­pen­ge. Det er helt af­gø­ren­de for man­ge af de ar­bejds­lø­se for at få tro­en igen. At man kan ta­ge et sæ­so­n­ar­bej­de for at genop­tje­ne ret­ten til dag­pen­ge igen. For fuld­tidsjob hæn­ger ba­re ik­ke på træ­er­ne li­ge nu, men dem skal vi

DET ER HÅRDT

selv­føl­ge­lig og­så ska­be fl ere af.

opkræ­ve me­re skat. Vi skal opkræ­ve det på en klogere og bed­re må­de. Når Mor­ten ta­ler om top­skat­te­let­tel­ser, så tæn­ker jeg: Hvor­for skal man end­nu en gang be­løn­ne ad­vo­ka­ten el­ler læ­gen? Det be­ty­der jo ik­ke, at de ar­bej­der me­re. Jeg tviv­ler på, om de grup­per kan ar­bej­de me­re. Jeg vil hel­le­re ha­ve, at vi dis­ku­te­re­de, hvor­dan man­ge fl ere men­ne­sker kom­mer i ar­bej­de. For Mor­ten vir­ker det næ­sten som om, at det er en øvel­se i sig selv at sør­ge for pen­ge til dem, der tje­ner mest.

VI SKAL IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.