Løk­kes trumf – og grus i ma­ski­nen

ME­NER

BT - - DEBAT -

Det var en sand trumf, Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen smed på bor­det, da han søn­dag in­vi­te­re­de ar­bejds­mar­ke­dets par­ter til tre­part­s­for­hand­lin­ger. Ryk­ker Løk­ke ind i Stats­mi­ni­ste­ri­et eft er val­get, vil løn­mod­ta­ge­re og ar­bejds­gi­ve­re bli­ve in­vi­te­ret til drøft el­ser om blandt an­det ud­dan­nel­se og pen­sion.

BÅ­DE AR­BEJDS­GI­VE­RE OG løn­mod­ta­ge­re kvit­te­re­de po­si­tivt. Na­tur­lig­vis kom­mer man, hvis stats­mi­ni­ste­ren kal­der. ’ Vi vil væ­re en mar­kant og fair po­li­tisk spil­ler, der går eft er løs­nin­ger­ne frem for man­den,’ kvit­te­re­de lan­dets næst­stør­ste fag­for­bund, HK, til­med på Twit­ter. Ven­stre­fol­ke­ne kun­ne ik­ke drøm­me om en bed­re mod­ta­gel­se. Omvendt hav­de So- ci­al­de­mo­kra­ter­ne svært ved at fi nde en pas­sen­de gri­mas­se, for det var tre­part­s­for­hand­lin­ger om ar­bejds­tid, der kuld­sej­le­de for Hel­le Thor­ning- Sch­midts re­ge­ring. Ven­stre hav­de i for­vej­en ta­get et stik hjem, da par­ti­et tid­li­ge­re i valg­kam­pen er­klæ­re­de, at in­klu­sio­nen i fol­ke­sko­len er gå­et for vidt, og at der er brug for et ser­vi­ce­ef­ter­syn. Det sig­nal kvit­te­re­de Dan­marks Læ­rer­for­e­ning po­si­tivt for.

MEN DA DET så blev mandag, be­gynd­te for­brød­rin­gen at smul­dre. Ven­stre kom på kant med fag­be­væ­gel­sen, da fradra­get for fag­for­e­nings­kon­tin­gen­ter kom på dags­or­de­nen. Næst­for­mand Kri­sti­an Jen­sens ud­ta­lel­se om, at fradra­get skul­le be­va­res, fi k tid­li­ge­re fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen til at er­klæ­re sig ’ for­vir­ret på et hø­je­re plan’. Fag­bos­ser men­te, at de fi k en pi­stol for pan­den, for­di en be­va­rel­se af fradra­get må­ske skul­le kæ­des sam­men med et krav om eff ek­ti­vi­se­rin­ger i or­ga­ni­sa­tio­ner­ne. Til sidst måt­te Løk­ke på ba­nen og er­klæ­re, at det vil­le væ­re un­der­ligt at by­de op til dans ved at ’ gi­ve en af par­ter­ne et rap over fi ngre­ne’.

LI­GE SÅ GE­NI­AL Løk­kes tre­part­sin­vi­ta­tion var, li­ge så pi­n­ag­tig frem­stod fradrags­de­bat­ten.

hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.