DAN­MARK ALL IN­CLU­SI­VE ’’

Når valg­kam­pen er for­bi, er det vel på hø­je tid at ta­le og ta­ge pænt imod fl ygt­nin­ge igen. For­hå­bent­lig

BT - - DEBAT -

Hver­dag ud over det sæd­van­li­ge. En halv fri­dag, Mor­ten Korch- vejr og en lø­be­tur langs åen i en­som stil­hed. På kan­ten af min yde­ev­ne, men ik­ke vær­re end med et vist over­skud til at om­fav­ne smer­ten og lyk­ke­fø­lel­sens strejf. Ik­ke den kom­plet­te, ful­de pak­ke, men mo­men­tets. I pri­vil­e­giets over­be­vis­ning om, at så­dan en him­mel­blå in­dram­met stund ik­ke er en­hver forundt.

DET VAR I fre­dags. Nu blæ­ser det igen. Valg­kam­pen ru­sker i lyg­tepæ­le­ne, og tem­pe­ra­tu­ren er no­gen­lun­de der­eft er. Eft er­årskold og be­reg­nen­de i strøm­men af fl ygt­nin­ge­kal­ku­ler og kvo­ter. Som man­ge an­dre har jeg væ­ret for­bi man­da­gens billeder på ar­bejds­skær­men af ræd­sels­slag­ne sy­re­re, der står sam­men­k­lem­te el­ler kæm­per sig over pig­t­rå­ds­heg­net ved en græn­se­over­gang i Tyr­ki­et. Mænd og kvin­der med spæd­børn i ar­me­ne, bedste­for­æl­dre og børn i gruop­væk­ken­de gråd på fl ugt fra Is­la­misk Stat og kri­gens ra­sen i by­en li­ge bag dem. Si­den den brød ud, har Tyr­ki­et ta­get imod om­kring 1,8 mil­li­on fl ygt­nin­ge fra Sy­ri­en.

OP­PE I GENTOFTE kæm­per man for hol­de tal­let ne­de på 104. I en li­ge­le­des fl it­tig delt hi­sto­rie man­da­gen igen­nem PE­TER SKAARUP Grup­pe­for­mand, Dansk Fol­ke­par­ti på de so­ci­a­le me­di­er kan man i dag­bla­det In­for­ma­tion læ­se sig til, hvor­dan lan­dets ri­ge­ste kom­mu­ne og­så rum­mer valg­kam­pens om­drej­nings­punkt, der for de to stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ters ved­kom­men­de det se­ne­ste par uger har hand­let om at væ­re mindst gæst­fri ved ha­velå­gen.

HEL­LE THOR­NING- SCH­MIDT KØ­RER båndsløj­fens bo­tox som en slags indo­pe­re­ret re­to­rik: ’ Vi er de før­ste, der har stram­met asyl­reg­ler­ne i 12 år’. Ven­stre brug­te asyl­po­li­tik­ken som så­kaldt ga­me chan­ger og pres­se­mø­de­ts pap­skil­te­kur­ver til at an­fø­re, at re­ge­rin­gen hol­der fl ygt­nin­ge­bal a la ’ Kom til Dan­mark All in­clu­si­ve’. I det spænd står valg­kam­pen vel­sag­tens li­ge nu. Uden over­ho­ve­det at ind­dra­ge Dansk Fol­ke­par­ti, om end det na­tur­lig­vis først og frem­mest net­op er par­tiets po­ten­ti­el­le væl­ge­re, sla­get gæl­der for S og V.

MAN KAN OG­SÅ sø­ge en smu­le læn­ge­re mod høj­re og i geo­gra­fi sk for­stand tilbage til Gen­toft e, hvor en kon­ser­va­tiv lo­kal­po­li­ti­ker og fl it­tig læ­ser­brevs­skri­bent bi­dra­ger til før­nævn­te hi­sto­rie i In­for­ma­tion. 64- åri­ge Sø­ren Skaft e er tid­li­ge­re ka­bi­nets­chef, de­par­te­ments­chef, sted­fortræ­den­de mi­ni­ster­råd ved FNs Fø­de­va­re­or­ga­ni­sa­tion i Rom

Kurt Lassen, og rid­der af Dan­ne­brog. Han me­ner, at Brøndby Kom­mu­nes byg­ge­mas­se eg­ner sig langt bed­re til at hu­se fl ygt­nin­ge end vil­la­er­ne langs Strand­vej­en. Og slår på, at man da i øv­rigt ta­ger sin tørn:

’ GENTOFTE HAR I for­vej­en en me­get stor an­del af tred­jelands­ud­læn­din­ge, fak­tisk stør­re end no­gen an­den kom­mu­ne i Dan­mark. Det er godt nok au pairs og diplo­ma­ter man­ge af dem, men ba­re for at si­ge, at det jo ik­ke er så­dan, at vi er frem­med­fj end­ske her i kom­mu­nen. Det er ba­re et no­to­risk prak­tisk pro­blem, at vi ik­ke har plads til at ta­ge li­ge så man­ge fl ygt­nin­ge som an­dre kom­mu­ner’.

JO RENT ’ RYT­TE­RI­ET’. Og vel den slags, spær­re­græn­ser er til for. Alt imens an­dre kæm­per for at kom­me over græn­sen. I fy­sisk tryg­hed. Med lidt uheld i sprøjten og fl ug­ten en­der de midt i en dansk valg­kamp.

HEL­DIG­VIS ER DEN snart for­bi. Jeg tror, jeg lø­ber mig en tur. . .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.