Sy­nes du, at dag­pen­ge­sat­sen på 17.917 kr. skal sæt­tes op?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.02 KOL­LE­GER ER GRUND NOK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.05 KAN LEVE FOR 17.917 KR. På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.05 FOR LA­VE OVER­FØRS­LER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.06 ET LIV PÅ OVER­FØR­SEL På fa­ce­book. com/ ditbt

Nej

3.490 stem­mer på bt. dk

ME­RE END EN UFAG­LÆRT

Hel­le Ro­land­sen

Nej, det sy­nes jeg ik­ke, da det el­lers ik­ke vil kun­ne sva­re sig at ar­bej­de som f. eks. ufag­lært afl øser i æl­dreplej­en.

Mai Novak

Hold nu op med det der! Det kan al­tid be­ta­le sig at ar­bej­de. Man får f. eks. kol­le­ger og mu­lig­hed for no­get so­ci­alt.

Martin Andersen

Man kan snildt leve for 17.917 kr.

Tor­ben Lund

Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen har ret i, at dag­pen­ge­sat­sen er for lav, li­ge­som kon­tant­hjælp og man­ge an­dre over­før­sels­ind­kom­ster. Jeg vil li­ge un­der­stre­ge, at jeg selv er på en 36 ti­mers ar­bejds­u­ge, in­den jeg bli­ver over­fal­det ver­balt.

Poul- Erik Lin­trup

Hvor me­get skal man så ha­ve i dag­pen­ge? Ven­stre­fl øj­en sy­nes åben­bart, at man skal kun­ne væ­re på over­før­sels­ind­komst he­le li­vet.

Jo­hn­ny Pe­ter Bar­søe

Dag­pen­ge­sat­sen er for lav – i dag får man kun 40 pct. i dæk­ning i gen­nem­snit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.