Tviv­ler­ne kan re

Er val­gets joker. Jag­ten på de vig­ti­ge tviv­ler­stem­mer er gå­et ind i al­le par­ti­er, og som det ser ud nu, træk­ker rød blok det læng­ste strå

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk

TVIV­LER­NE

Si­den søn­dag er Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) ble­vet mod­ta­get som en ro­ck­stjer­ne i 11 dan­ske by­er, hvor hun sam­men med kan­di­da­ter og fri­vil­li­ge un­der over­skrif­ten ’ Det er nu, det gæl­der’ har ind­ledt den slut­spurt, som skal gi­ve hen­de fi­re år me­re som stats­mi­ni­ster. Men det er næp­pe de men­ne­sker, som ind­til i går ef­ter­mid­dag modt­og Hel­le Thor­ningS­ch­midt med bre­de smil og ryg­klap, der bli­ver af­gø­ren­de. Det gør tviv­ler­ne.

Net­op kam­pen om og jag­ten på de vig­ti­ge tviv­ler- stem­mer er sat ind i al­le par­ti­er, og som det ser ud nu, træk­ker Hel­le Thor­ning- Sch­midt og re­sten af rød blok det læng­ste strå, vi­ser en TNS Gal­lup- må­ling for Ber­ling­s­ke. Tviv­ler­ne er Thor­nings chan­ce for at bli­ve i Stats­mi­ni­ste­ri­et.

Få da­ge før val­get af­gø­res, kon­sta­te­rer ph. d.- stu­de­ren­de ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Martin Vi­næs Lar­sen, der føl­ger tviv­ler­ne tæt:

» Det er rød blok, der har bedst fat i tviv­ler­ne, « si­ger han, men pe­ger sam­ti­dig på, at in­tet er af­gjort end­nu.

700.000 i tvivl

Iføl­ge Ber­ling­s­ke Barometer er ca. 700.000 væl­ge­re i tvivl om, hvor de skal sæt­te de­res kryds ved fol­ke­tings­val­get på tors­dag. Men iføl­ge TNS Gal­lup hæl­der flest til den rø­de blok, der står til at få 47,4 pct. af tviv­ler- stem­mer­ne mod 34,8 pct. til blå blok. Ca. 17,9 pct. af tviv­ler­væl­ger­ne er så usik­re, at de re­elt ik­ke aner, hvor de vil sæt­te de­res kryds.

Det er mest sand­syn­ligt, at 19,4 pct. af tviv­ler­ne stem­mer på So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, mens Ven­stre står til at få 12,8

TIRS­DAG 16. JU­NI 2015

Det er tæt mel­lem rød og blå blok, men tviv­ler­ne kan hi­ve sej­ren hjem for stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S). Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.