18. JU­NI

BT - - NYHEDER -

pct. Der­med kan tviv­ler­ne vi­se sig at sik­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) fi­re år me­re som lan­dets mest magt­ful­de.

Iføl­ge Martin Vi­næs Lar­sen skal en del af for­kla­rin­gen til tal­le­ne fin­des i Ven­stre- for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

» Jeg tror, at en del af for­kla­rin­gen lig­ger i, at Ven­stre har en le­der, som er me­get upo­pu­lær. Blå blok er egent­lig po­pu­lær, men Lars Løk­ke Ras­mus­sens upo­pu­la­ri­tet træk­ker ned. Det har gjort, at fle­re end nor­malt har flyt­tet blok. Nor­malt er det så­dan, at et par­tis po­pu­la­ri­tet og le­de­rens tro­vær­dig­hed føl­ges no­gen­lun­de ad. Par­ti­er­ne er nor­malt og­så go­de til at væl­ge le­de­re, som udadtil er po­pu­læ­re. Og nor­malt vil en upo­pu­lær le­der og stats­mi­ni­ster­kan­di­dat bli­ve fjer­net in­den et valg. Men så­dan er det ik­ke her, « si­ger Martin Vi­næs Lar­sen.

Par­ti­er­ne ken­der tviv­ler­ne

Det er pro­fes­sor ved Aar­hus Uni­ver­si­tet Ru­ne Stu­ba­ger enig i:

» Det er vit­ter­ligt usæd­van­ligt, « si­ger han og pe­ger på en an­den år­sag til, at fler­tal­let af tviv­ler­ne ser ud til at bli­ve rø­de:

» Det kan jo væ­re, at der er en grup­pe af tid­li­ge­re, util­fred­se rø­de væl­ge­re, som sta­dig ik­ke er be­gej­stre­de, men som hæl­der til rød blok, hvis det nu skal væ­re. Re­ge­rin­gen lag­de sig ud med rig­tig man­ge af si­ne eg­ne væl­ge­re, og nog­le af dem tæn­ker i dag nok, at det som Thor­ning i de­res øj­ne har gjort skidt, det vil­le Løk­ke for­ment­lig ha­ve gjort vær­re. Der­for hol­der de dø­ren åben i læn­ge­re tid. Re­ge­rings­blok­ken kan så hå­be, at de væl­ge­re ven­der hjem på den sid­ste dag, « si­ger Ru­ne Stu­ba­ger.

Par­ti­er­ne får li­ge­som me­di­er­ne fo­re­ta­get tviv­ler- må­lin­ger, for­di den grup­pe væl­ge­re i tæt­te valg­kam­pe kan væ­re tun­gen på vægtskå­len. Det hand­ler for par­ti­er­ne om at ken­de tviv­ler­ne bedst mu­ligt og sik­re, at de og­så kom­mer ned og stem­mer på valg­da­gen.

Hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har man des­u­den fulgt en ræk­ke tviv­ler- væl­ge­re tæt i en pe­ri­o­de. De er ble­vet spurgt fle­re gan­ge un­der­vejs, og når de så har skif­tet blok el­ler par­ti, ved par­ti­et præ­cis, hvor­for det er sket. På den må­de kan par­ti­er­ne de­sig­ne og til­ret­te­læg­ge de­res bud­ska­ber bedst mu­ligt.

De blø­de og de hår­de

Tviv­ler­ne kan de­les op i to grup­per. De ‘ blø­de’, der, hvis de bli­ver gå­et på klin­gen, sva­rer, at de hæl­der mest til en af blok­ke­ne. Den an­den grup­pe er de ‘ hår­de’ tviv­le­re, der gan­ske en­kelt ik­ke ved, hvor de skal sæt­te de­res kryds. Men i den­ne grup­pe fin­der man og­så so­fa- væl­ger­ne, for­kla­rer Martin Vi­næs Lar­sen.

De vig­tig­ste em­ner for tviv­ler­ne er iføl­ge TNS Gal­lup sund­heds­po­li­tik, be­skæf­ti­gel­ses­po­li­tik og so­ci­al­po­li­tik. Og iføl­ge Martin Vi­næs Lar­sen er den ty­pi­ske tviv­ler kvin­de, der ty­pisk er yn­gre - tit vil hun væ­re førs­te­gangs­væl­ger - og så vil hun of­te ha­ve en læn­ge­re ud­dan­nel­se.

Beg­ge eks­per­ter pe­ger på, at selv om et fler­tal af tviv­ler­ne li­ge nu hæl­der til Thor- ning, så er in­tet her få da­ge før af­gø­rel­sens ti­me af­gjort end­nu. Og Thor­ning kan ik­ke væ­re sik­ker på at ny­de godt af den så­kald­te ‘ stats­mi­ni­ster­ef­fekt’:

Dags­or­de­nen af­gø­ren­de

» Ved sid­ste valg var der et stort ryk på den sid­ste dag over til Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Og i 1998 var der et stort ryk over til Poul Nyrup Ras­mus­sen. Men det var und­ta­gel­ser. Så vi kan ik­ke si­ge, at hvis Hel­le Thor­ning- Sch­midt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.