Ed­de Thor­ning Sam­let: Mænd: Kvin­der: Rød blok: Rød blok: Rød blok: Blå blok: Blå blok: Blå blok: Ved ik­ke: Ved ik­ke: Ved ik­ke:

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 16. JU­NI 2015 og rød blok en dag før val­get lig­ger på 49 pct., så vil hun nok få to pro­cent­po­int me­re, « si­ger Martin Vi­næs Lar­sen.

Ru­ne Stu­ba­ger vur­de­rer, at dags­or­de­nen de sid­ste da­ge i valg­kam­pen bli­ver af­gø­ren­de: » Re­ge­rings­blok­ken hav­de i be­gyn­del­sen held til at få sat fo­kus på dis­kus­sio­nen om nul­vækst og Lars Løk­ke Ras­mus­sens per­son­li­ge tro­vær­dig­hed. Så kom ud­læn­din­ge­de­bat­ten og vær­dipo­li­tik­ken, hvor blå blok tra­di­tio­nelt står stær­ke­re end rød. Det vir­ke­de. I de sid­ste da­ge har re­ge­rin­gen må­ske mu­lig­hed for igen at flyt­te fo­kus tilbage på vel­færd og Lars Løk­ke Ras­mus­sen, « si­ger han.

At kam­pen om mag­ten i Dan­mark er ble­vet så tæt, hav­de Ru­ne Stu­ba­ger ik­ke reg­net med.

» For to år si­den var re­ge­rin­gen ne­de på 42,4 pct., og så kom­mer de op på 47- 48 pct. før valg­kam­pen, de kom­mer for­an i den før­ste uge - og nu er de så bag­ud igen. Det er ba­re spæn­den­de, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.