Støj­berg: S- mud­der­kast­ning

BT - - NYHEDER -

» Jeg har svært ved at si­ge, hvad det skyl­des, « si­ger Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj­berg, da BT frem­læg­ger Gal­lup- må­lin­gen for hen­de.

Støj­berg me­ner, at for­kla­rin­gen kan væ­re, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har haft held med det, hun kal­der ’ mud­der­kast­ning’.

» Jeg tror dog grund­læg­gen­de, at dan­sker­ne stem­mer ud fra po­li­tik og ud fra, når par­ti­er frem­læg­ger løs­nin­ger på mor­gen­da­gens pro­ble­mer. Der­for har en jeg en helt grund­læg­gen­de tro på, at der er man­ge tviv­le­re, der i sid­ste en­de kom­mer til at væl­ge nog­le af de blå par­ti­er, her­un­der Ven­stre, « si­ger In­ger Støj­berg.

To eks­per­ter me­ner, at Lars Løk­ke er skyld i, at fær­re tviv­le­re hæl­der mod blå blok. Et bil­le­de, der ærg­rer Støj­berg, der ik­ke de­ler det ne­ga­ti­ve syn på Ven­stre­for­man­den.

» Jeg ar­bej­der sam­men med Lars Løk­ke hver dag, og jeg kan ær­lig talt ik­ke gen­ken­de det bil­le­de af ham, der er i me­di­er­ne. Lars Løk­ke er den dyg­tig­ste po­li­ti­ske hånd­vær­ker på Chri­sti­ans­borg, og jeg er glad for, at jeg ik­ke kan gen­ken­de bil­le­det af ham, for så vil­le han da væ­re en sær tr­æls per­son at ar­bej­de sam­men med, « si­ger den po­li­ti­ske ord­fø­rer.

la­ly@ bt. dk

Me­re si­de 10

Po­li­tisk ord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Ma­ja Pan­du­ro. Fo­to: Ri­chard Syl­ve­ster­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.