’ Skif­ter­ne’ bli­ver og­så af­gø­ren­de

BT - - NYHEDER -

SKIF­TER­NE

De sid­ste da­ge i valg­kam­pen kan bli­ve rig­tig gif­ti­ge for par­ti­er­ne, vur­de­rer for­sker.

» En grup­pe, der er næ­sten li­ge så stor som tviv­ler­ne - og som kom­mer til at spil­le en li­ge så stor rolle - er væl­ge­re, som i dag si­ger, at de er sik­re, men som kom­mer til at op­le­ve no­get det næ­ste par da­ge, der får dem til at skif­te. Det kan væ­re, at de si­ger, at de vil stem­me på S, men så ser de en par­ti­le­der­run­de, hvor­ef­ter de tæn­ker: ‘ Pia Ol­sen Dyhr kla­re­de sig godt, så jeg stem­mer på SF.’ Der er alt­så bå­de kamp om tviv­ler­ne og om dem, man kan få til at bli­ve i tvivl i det næ­ste par da­ge, « si­ger Martin Vi­næs Lar­sen, ph. d.- stu­de­ren­de ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Vil de skif­te blok? » Helt ge­ne­relt er det me- get svæ­re­re at få folk til at skif­te blok, end det er at få folk til at skif­te par­ti. Man ple­jer at si­ge, at væl­ger­ne sy­nes, at der er man­ge go­de par­ti­er. Men det er så tæt nu, at man ik­ke skal ha­ve så man­ge over i sin blok, før man kan vin­de, « si­ger Martin Vi­næs Lar­sen. ufjo

Po­li­tisk ord­fø­rer for Ven­stre In­ger Støj­berg.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.