’ Vi ta­ger in­gen stem­mer for giv­ne’

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

VALG­KAMP

» Vi ta­ger ik­ke en ene­ste stem­me for gi­vet. Men det her un­der­stre­ger da, hvor vig­tigt det er, at al­le kom­mer ned og stem­mer. Jeg har den kla­re op­fat­tel­se, og det pas­ser godt med, hvor­dan de her tal ser ud, at der er en me­get stor del af dan­sker­ne, som ik­ke øn­sker eks­pe­ri­men­ter med nul­vækst. Og øn­sker at vi pas­ser på det Dan­mark, som vi ken­der, « si­ger Ma­ja Pan­du­ro, po­li­tisk ord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, og fort­sæt­ter:

» De her tal vi­ser, hvor tæt val­get bli­ver og un­der­stre­ger, at man skal kom­me hen at stem­me, hvis man ik­ke øn­sker nul­vækst. Og­så hvis man er en af dem, der er i tvivl.

Vi vil ar­bej­de ben­hårdt for hver ene­ste stem­me. Det er me­get tæt, det har det væ­ret si­den valg­ud­skri­vel­sen, og jeg tror og­så, val­get kom­mer til at bli­ve tæt. Li­ge­som vi knok­ler hver ene­ste dag for at gø­re Dan­mark til et bed­re land, så knok­ler vi og­så hver ene­ste dag for at få dan­sker­nes til­lid til at fø­re Dan­mark vi­de­re end­nu. «

Der er gan­ske få da­ge til val­get. Har I me­re i je­res po­se, el­ler har I spil­let je­res kort ud?

To ho­ved­ve­je

» Jeg tror al­drig, du vil op­le­ve So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne hol­de op med at ha­ve ide­er til, hvor­dan vi skal gø­re Dan­mark bed­re. Men det her hand­ler først om to store ho­ved­ve­je for Dan­mark, og der tror jeg fak­tisk, at dan­sker­ne har en god grund­for­nem­mel­se af, hvad val­get hand­ler om. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.