Tviv­ler: Der­for bli­ver det S 18. JU­NI

En stor del af tviv­ler­ne hæl­der mod at stem­me på S på tors­dag. To fra BTs valg­pa­nel be­kræf­ter bil­le­det

BT - - NYHEDER - Ja­hh@ bt. dk Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

TVIV­LER­NE

Anita Sø­gaard, Hjal­le­se, 34 år og bu­tiksas­si­stent, har fra be­gyn­del­sen af valg­kam­pen og frem til slut­spur­ten væ­ret i di­rek­te vil­dre­de om, hvor­vidt hun skal stem­me på Dansk Fol­ke­par­ti, SF el­ler So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Nu pe­ger pi­len på S. Hun for­kla­rer her hvor­for:

» Grund­læg­gen­de har jeg rig­tig me­get til fæl­les med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, som jeg og­så var ak­tivt med­lem af for nog­le år tilbage. Si­den be­gyn­del­sen af valg­kam­pen har jeg vak­let mel­lem S, DF og SF og var på et tids­punkt me­get tæt på at ha­ve be­slut­tet mig for Dansk Fol­ke­par­ti. Men jeg er ble­vet så træt af, at de stort set kun kan ta­le om ud­læn­din­ge, ind­van­dre­re og flygt­nin­ge- po­li­tik. Jeg er me­get enig med dem i store de­le af de­res so­ci­al­po­li­tik, men jeg kan sim­pelt­hen ik­ke for­stå, hvor­for de ik­ke læg­ger me­re vægt på dét, men i ste­det la­der ud­læn­din­ge­spørgs­mål fyl­de det he­le i valg­kam­pen.

Selv­føl­ge­lig er der nog­le pro­ble­mer, når det dre­jer sig om ud­læn­din­ge og ind­van­dre­re, men det er jo alt­så ik­ke det, som he­le det dan­ske sam­fund står og fal­der med, « si­ger Anita Sø­gaard, som tid­li­ge­re var kon­tant­hjælps­mod­ta­ger, men nu har fast fuld­tidsjob.

Hun sy­nes, at Hel­le Thor­ningS­ch­midt er ble­vet bed­re og bed­re un­der valg­kam­pen i takt med, at tors­dag 18. ju­ni - valg­da­gen - nær­mer sig. Og så me­ner hun, at stats­mi­ni­ste­ren har lært af si­ne tid­li­ge­re fejl.

Er kom­met ef­ter det

» I be­gyn­del­sen syn­tes jeg, hun lød tem­me­lig skin­ger i de­bat­ter­ne. Det brød jeg mig be­stemt ik­ke om. Men hun er kom­met godt ef­ter det og er ble­vet me­get bed­re og me­re skarp til at for­mid­le, hvad der skal ske ef­ter val­get, hvis rød blok får fler­tal. I mod­sæt­ning til op til val­get for fi­re år si­den vir­ker hun den­ne gang me­get på­pas­se­lig med ik­ke at love me­re, end det er re­a­li­stisk, at hun kan hol­de. Det kan jeg godt li­de, « si­ger Anita Sø­gaard vi­de­re.

» I mod­sæt­ning til op til val­get for fi­re år si­den vir­ker hun ( hel­le Thor­ning, red.) den­ne gang me­get på­pas­se­lig med ik­ke at love me­re, end det er re­a­li­stisk, at hun kan hol­de. Det kan jeg godt li­de, « si­ger Anita Sø­gaard. Fo­to: Son­ny Munk Carlsen

Ras­mus Faur­holt, Has­sela­ger, 30 år: On­li­ne mar­ke­ting­ma­na­ger: Stem­mer bor­ger­ligt på tors­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.