BTs væl­ger­pa­nel

BT - - NYHEDER -

BT har, si­den stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S) ud­skrev valg til Fol­ke­tin­get for tre uger si­den, sam­men­sat og lø­ben­de fulgt et lil­le pa­nel af tviv­len­de væl­ge­re, for­di det net­op er tviv­ler­ne, som par­ti­er­ne med en ihær­dig, dyg­tig og vel­ti­met ind­sats kan for­må at flyt­te til de­res egen for­del.

To ud af BTs væl­ger­pa­nel på fi­re per­so­ner - 34- åri­ge Anita Sø­gaard fra Hjal­le­se og 18- åri­ge Ce­ci­lie Navn­d­rup Pe­ter­sen fra Glo­strup - har her i slut­spur­ten af valg­kam­pen og ef­ter den se­ne­ste store tv- de­bat mel­lem Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) beg­ge så godt som lagt sig fast på, at de vil stem­me på net­op So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og un­der­byg­ger der­med TNS Gal­lups un­der­sø­gel­se.

De to øv­ri­ge med­lem­mer af BTs væl­ger­pa­nel - den 30- åri­ge on­li­ne mar­ke­ting­ma­na­ger Ras­mus Faur­holt fra Has­sela­ger og den jæv­nal­dren­de Jes­per Han­ni­bal Jen­sen, kun­desup­por­ter og fra Val­by - vil beg­ge stem­me bor­ger­ligt i over­mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.