VALG 2015 Val­get - da­gen i går

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

T0 DA­GE TILBAGE

’ Der skal drik­kes hver gang or­det ’ slut­spurt’ bli­ver brugt fra nu af.’

Så­dan skrev tv- vær­ten Ane Cortzen for­le­den på Twit­ter, da hun eft er­hån­den hav­de hørt det brugt en del gan­ge. Den­ne skri­bent vil i spal­ten hér for­sø­ge at leve op til op­for­drin­gen.

Vi ind­le­der da­gens gen­nem­gang ude i lan­det, langt fra Chri­sti­ans­borg. Det var nem­lig sid­ste dag i So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand og stats­mi­ni­ster­kan­di­dat Hel­le Thor­ning- Sch­midts to- da­ges rund­t­ur i lan­det.

Tur­bo­tu­ren hav­de ført hen­de gen­nem 12 dan­ske by­er, hvor hun har mødt væl­ge­re og så­gar sin egen mor, da hun på før­ste­da­gen be­søg­te Bil­ka i Is­høj, hvor Thor­ning selv ar­bej­de­de som ung.

Løk­ke som repor­ter

Den an­den stats­mi­ni­ster­kan­di­dat, Ven­stre- for­man­den Lars Løk­ke Ras­mus­sen, hav­de i går lagt sin kampag­ne for­bi Lyng­by, hvor han på ho­ved­ga­den hav­de over­skud til at gi­ve den som tv- repor­ter.

I et ufor­melt mø­de med en kvin­de og hen­des lil­le søn Ot­to snup­pe­de Løk­ke nem­lig mi­kro­fo­nen ud af hån­den på TV2- jour­na­li­sten Pe­ter Lautrup Lar­sen, som halv­gri­nen­de kun­ne se til, da stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ten for­søg­te at gø­re en kor­re­spon­dent ud af spæd­bar­net.

» Du skal si­ge ’ Ot­to, Lyng­by Ho­ved­ga­de, TV2’, « sag­de Løk­ke, men Ot­to i bar­ne­vog­nen hav­de me­re travlt med at ræk­ke ud eft er den store, rø­de mi­kro­fon.

Ser man bort fra lat­te­ren, var der dog i går små rev­ner i Ven­stre, der sta­dig for­sø­ger at hol­de sam­men eft er ræd­selsår­et i fj or.

Der kom nem­lig helt mod­stri­den­de mel­din­ger fra næst­for­mand Kri­sti­an Jen­sen og Ven­stre- ve­te­ra­nen Claus Hjort Fre­de­rik­sen. Jen­sen vil­le fre­de fradra­get for fag­for­e­nings­kon­tin­gen­ter, men Hjort, der har stor magt i par­ti­et, er­klæ­re­de sig ’ per­son­ligt ue­nig’ med Jen­sen.

Til sidst skar Løk­ke igen­nem og fre­de­de fradra­get. Ven­stre er klar til slut­spur­ten.

Ups... Skål, Ane.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.