Knap 600.000 brug­te hånd­vær­ker­fradra­get

BT - - NYHEDER - Ener­gibe­spa­ren­de til­tag var et po­pu­lært valg i 2014. Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ar­kiv­fo­to: Mor­ten Thun

BOGLIGJOBORDNING

592.595 be­nyt­te­de sid­ste år den nu ned­lag­te Bo­li­gJo­b­ord­ning - i fol­kemun­de kal­det hånd­vær­ker­fradra­get.

Det be­ty­der, at de trak ud­gif­ter til blandt an­det tøm­rer­ar­bej­de, vin­du­es­puds­ning og græs­slå­ning fra i skat. Det vi­ser fri­ske tal fra Skat­te­mi­ni­ste­ri­et.

Or­ga­ni­sa­tio­nen Dansk Byggeri har reg­net på tal­le­ne og er nå­et frem til, at hver ni­en­de skat­teplig­ti­ge dan­sker be­nyt­te­de hånd­vær­ker­fradra­get i 2014.

Ni ud af ti brug­te ord­nin­gen til at få hånd­vær­ker­hjælp til at renove­re og ved­li­ge­hol­de bo­li­gen.

» Fak­tisk har en tred­je­del af hånd­værks­ar­bej­det væ­ret grøn­ne til­tag, som er med til at spa­re på ener­gi­en, som for ek­sem­pel at hul­mur­si­so­le­re el­ler ind­sæt­te nye vin­du­er og dø­re, « si­ger Mi­cha­el Riff Ale­xan­der­sen, er­hvervspo­li­tisk kon­su­lent i Dansk Byggeri, i en pres­se­med­del­el­se.

Be­reg­nin­gen fra Dansk Byggeri vi­ser, at kun fi­re ud af 100 dan­ske­re brug­te hånd­vær­ker­fradra­get til ren­gø- ring. Om­trent sam­me an­del be­nyt­te­de det til ha­ve­ar­bej­de, mens man skal ha­ve lup­pen frem for at få øje på folk, der brug­te fradra­get til bør­ne­pas­ning. Til det for­mål er vi ne­de i pro­mil­ler.

Mu­lig­he­den for at fra­træk­ke 15.000 kro­ner af ar­bejds­løn­nen til hånd­værks- el­ler ser­vi­ce­ar­bej­de i skat blev ind­ført i 2012 og stop­pe­de ved års­skif­tet.

Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen har gjort det til et kar­di­nal­punkt, at hvis han bli­ver stats­mi­ni­ster, så ge­nind­fø­res ord­nin­gen - med til­ba­ge­vir­ken­de kraft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.