OW Bun­ker nær kon­kurs i 2008

BT - - NYHEDER - Es­ben Vest Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NY BOG

Det uven­te­de, men enor­me brag. De fle­ste ken­der ef­ter­hån­den hi­sto­ri­en om, hvor­dan olie­han­delsvirk­som­he­den OW Bun­ker i novem­ber 2014 kol­lap­se­de. Den ind­til da for­holds­vis ukend­te virk­som­hed brød fuld­stæn­dig sam­men, gik kon­kurs, og der har si­den da væ­ret slags­mål om placering af an­svar.

Nu for­tæl­ler en ny bog om OW Bun­ker, at virk­som­he­den al­le­re­de var tæt på kon­kur­sen helt tilbage i 2008, skri­ver Bør­sen.

Bo­gen, ’ OW Bun­ker - in­si­der­nes for­tæl­ling og det dra­ma­ti­ske kol­laps,’ for­tæl­ler, at virk­som­he­den al­le­re­de et år ef­ter den blev op­købt af ka­pi­tal­fon­den Altor i 2008 var tæt på et to­talt sam­men­brud. Det ene­ste, der red­de­de OW Bun­ker, var, at sel­ska­bet solg­te op­tio­ner på 500.000 ton olie, og det hjalp sel­ska­bet til at tje­ne 25 mil­li­o­ner dol­lar. Over­le­vel­sen var sik­ret.

En tid­li­ge­re nøg­le­me­d­ar­bej­der, Ken­neth Ro­sen­mey­er, der var in­de og ude af virk­som­he­den i åre­ne om­kring kol­lap­set, tab­te store pen­ge og brag­te næ­sten ene mand sel­ska­bet i pro­ble­mer.

Ny bog af­slø­rer de­tal­jer om kol­lap­set i OW Bun­ker. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.