Fær­re pen­ge til

De mul­ti­re­si­sten­te bak­te­ri­er tri­ves, og det kni­ber med ren­gø­rin­gen. Al­li­ge­vel er bud­get­tet til at hol­de snav­set fra dø­re­ne ble­vet min­dre

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk Kil­de:: Re­gion Ho­ved­sta­den og Rigs­ho­spi­ta­let

HY­GIEJ­NE

Sam­ti­dig med et boom i bak­te­ri­er på ho­spi­ta­ler­ne i Re­gion Ho­ved­sta­den bli­ver der brugt fær­re pen­ge på ren­gø­ring. Fra 2009 til 2014 blev det sam­le­de be­løb 15,4 mio. kr. min­dre.

Spa­rek­ni­ven svin­ges over de off ent­li­ge bud­get­ter. Men det kan få al­vor­li­ge føl­ger, hvis man spa­rer på ren­gø­rin­gen, ad­va­rer eks­per­ter. Kva­li­tet ko­ster, uan­set om den ud­fø­res af det pri­va­te el­ler off ent­li­ge.

Iføl­ge Sop­hie Hæ­storp Andersen ( S), der er for­mand for re­gions­rå­det i Re­gion Ho­ved­sta­den, føl­ger re­gio­nen an­tal­let af in­fek­tio­ner og ren­gø­rings­om­rå­det tæt.

» Vi kan ik­ke und­gå, at bak­te­ri­er­ne kom­mer ind på ho­spi­ta­ler­ne, men vi skal gø­re, hvad vi kan for at sik­re, at folk ik­ke bli­ver smit­tet, « si­ger hun.

Der har væ­ret en vold­som stig­ning i den mul­ti­re­si­sten­te bak­te­rie VRE, sær­ligt i ho­ved­stads­om­rå­det. På Her­lev, Hvi­d­ov­re og Rigs­ho­spi­ta­let, har der væ­ret me­re end 800 til­fæl­de i pe­ri­o­den 2012- 2015. Før 2012 var der næ­sten in­gen.

40 pct. dum­pe­de

Hånd­hy­giej­ne og ren­gø­ring er en es­sen­ti­el del i be­kæm­pel­sen af VRE, men al­li­ge­vel er der fra 2009 til 2014 ble­vet fær­re pen­ge til ren­gø­ring i Re­gion Ho­ved­sta­den.

BT kun­ne i går af­slø­re, at 40 pct. af Rigs­ho­spi­ta­lets ope­ra­tions­stu­er ik­ke blev god­kendt i 2014.

Og BT har tid­li­ge­re skre­vet om 84- åri­ge El­se Sch­mel­ling, hvis fa­mi­lie for­tal­te, at per­so­na­let på Her­lev Ho­spi­tal ik­ke le­ve­de op de stren­ge hy­giej­ne­reg­ler.

» Det er et kæm­pe pro­blem, og vi skal fi nde ud af, hvad år­sa­ger­ne til det er. Der­for har vi og­så me­get fo­kus på, hvor­for per­so­na­let ik­ke føl­ger reg­ler- to­en. Iføl­ge Sop­hie Hæ­storp Andersen ( S) får man dog ik­ke nød­ven­dig­vis en la­ve­re pris, for­di man ud­by­der op­ga­ver­ne til pri­va­te fi rma­er. Kra­ve­ne er de sam­me, og der­for er der nor­malt ik­ke den store for­skel på pri­ser­ne.

» Vi stil­ler ens­ar­te­de krav, og der skal ar­bej­des eft er en stan­dard. Og med­min­dre du går yder­li­ge­re på kom­pro­mis med kva­li­te­ten, så reg­ner vi ik­ke med en la­ve­re pris, « si­ger Sop­hie Hæ­storp Andersen og til­fø­jer, at un­der­sø­gel­ser har vist, at kva­li­te­ten er ens­ar­tet høj, uan­set om ren­gø­rin­gen ud­fø­res af det pri­va­te el­ler det off ent­li­ge.

Kva­li­te­ten i fa­re

Over­læ­ge og pro­fes­sor Hans Jørn Kol­mos fra Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal ad­va­rer mod be­spa­rel­ser, for­di spa­rek­ni­ven al­le­re­de har skå­ret så man­ge gan­ge. Og hans be­kym­ring er, at der ik­ke er plads til man­ge fl ere, før det går ud over kva­li­te­ten.

» Man kan godt skæ­re ned på no­get, hvis man me­ner, man kan op­nå det sam­me på en smar­te­re må­de. Men vi skal væ­re sik­re på, at vi gør til­stræk­ke­ligt hy­giej­nisk rent. Vi kan ik­ke for­dob­le pa­tien­tind­ta­get og fast­hol­de ren­gø­rin­gen på sam­me ni­veau, « si­ger Hans Jørn Kol­mos, som me­ner, der er en re­el ri­si­ko for, at kva­li­te­ten da­ler.

» Det er ak­ti­vi­te­ten på ho­spi­ta­ler­ne, der ska­ber snav­set. Så hyp­pig­he­den af ren­gø­rin­gen afh æn­ger af ak­ti­vi­te­ten, « si­ger han.

An­net­te Wan­del, der er chef for kva­li­tet og po­li­tik i Dan­ske Pa­tien­ter, er enig. Det er far­ligt og kri­tisk at spa­re på hy­giej­nen.

» Vi skal ha­ve na­tio­na­le struk­tu­rer, som gi­ver den til­stræk­ke­li­ge vi­den til at gø­re det or­dent­ligt. Det skal hver re­gion ik­ke selv fi nde på. BT har tid­li­ge­re skre­vet om VRE­bak­te­ri­er på Hvi­d­ov­re og Her­lev Ho­spi­tal. Tal­le­ne for de to ho­spi­ta­ler og pro­ble­mer­ne med VRE kan du læ­se me­re om i Plus.

BT PLUS

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på

bt. dk/ plus

Na­tio­na­le kon­trol­sy­ste­mer skal føl­ge op på, om det bli­ver gjort or­dent­ligt, « si­ger An­net­te Wan­del.

På nu­væ­ren­de tids­punkt væl­ger hver re­gion, hvil­ke stan­dar­der de vil føl­ge. I Re­gion Ho­ved­sta­den er det eft er sy­ste­mer­ne In­s­ta 800 og DS 2451- 10, som er en fæl­les nor­disk stan­dard til kon­trol af ren­gø­ring og hy­giej­ne.

In­s­ta 800 og DS 2451- 10 er en visu­el kon­trol, som ik­ke si­ger no­get om ty­pen af bak­te­ri­er, og det mø­der og­så kri­tik. Sop­hie Hæ­storp Andersen ( S) er dog ik­ke af­vi­sen­de over for nye stan­dar­der, hvor man kan te­ste for bak­te­ri­er. Men hun vil ha­ve fag­folk til at an­gi­ve, hvad der er en den bed­ste må­de at gø­re rent på.

TIRS­DAG 16. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.