’’

BT - - NYHEDER -

Vi er nødt til at ha­ve fo­kus på, hvor­for per­so­na­let ik­ke føl­ger reg­ler­ne Sop­hie Hæ­storp Andersen, for­mand for re­gions­rå­det

i Re­gion Ho­ved­sta­den

ne. Uan­set om det er for­di, de ud­vik­ler ek­sem af hånd­sprit­ten, for­di de er dov­ne el­ler for­di de glem­mer det, « si­ger Sop­hie Hæ­storp Andersen.

Men der er ik­ke ta­le om en be­spa­rel­se, selv­om der bli­ver brugt fær­re pen­ge, si­ger re­gions­rå­ds­for­man­den. Det skyl­des der­i­mod, at nog­le ho­spi­ta­ler har sendt ren­gø­rin­gen i ud­bud, så det er pri­va­te fi rma­er, der kla­rer gulvva­sken. I et en­kelt til­fæl­de gav det en be­spa­rel­se på fem mio. kr. An­dre ste­der er ho­spi­ta­ler­ne ble­vet om­lagt, så are­a­ler­ne ud­gør langt fær­re kva­drat­me­ter, og det slår selvsagt ud på kon-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.