Sve­ri­ge har få­et en lil­le ny prins

Prin­ses­se Ma­de­le­i­ne har født en søn

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Chri­sten­sen wib@ bt. dk Dron­ning Sil­via

KON­GE­LIG FØD­SEL

33- åri­ge prin­ses­se Ma­de­le­i­ne blev mandag klok­ken 13.45 mor til en søn. Det er hen­de og man­den Chris O’Neills an­det barn.

Den lil­le nye prins blev født på Dan­de­ryds Ho­spi­tal, der lig­ger li­ge nord for Sto­ck­holm. Al­le­re­de klok­ken 16 holdt kon­ge­hu­set pres­se­mø­de, hvor man for­tal­te føl­gen­de om den lil­le nye prins:

Han ve­jer 3.080 gram og er 49 cm lang. Han har en smu­le lyst hår og Chris’ ha­ge, lød det. Bå­de mor og barn har det godt.

Det stol­te for­æl­dre­par var ik­ke selv til ste­de ved pres­se­mø­det, der blev holdt på Dan­de­ryds Ho­spi­tal. Det var i ste­det jor­de­mo­de­ren An­na Stå­hl og over­læ­ge Sop­hia Bris­mar, der for­tal­te om føds­len og hil­ste og for­tal­te, at for­æl­dre­ne er ’ fan­ta­stisk lyk­ke­li­ge og tak­nem­me­li­ge for, at de nu er en fa­mi­lie med to børn’.

Iføl­ge per­so­na­let fo­re­gik føds­len nor­malt og ef­ter pla­nen, og bå­de mor og far græd af glæ­de, da de så den lil­le prins.

Kort før kl. 18 mandag af­ten an­kom Sve­ri­ges kong Carl Gustaf og dron­ning Sil­via til Dan­de­ryds Ho­spi­tal for at se den lil­le nye sven­ske prins.

» Vi er over­lyk­ke­li­ge, « sag­de dron­ning Sil­via iføl­ge Aftonbladet. se.

Hun nå­e­de og­så at si­ge, at hun fik besked om føds­len to mi­nut­ter ef­ter, at det var sket.

Fa­de­ren klip­pe­de nav­le­stren­gen

Prin­ses­se Ma­de­le­i­ne an­kom til sy­ge­hu­set mel­lem klok­ken 6 og 7 man- dag mor­gen og fød­te nog­le ti­mer ef­ter. Fa­mi­li­en er ble­vet på ho­spi­ta­let nat­ten over.

Prin­ses­se Ma­de­le­i­ne og Chris O’Neill er i for­vej­en for­æl­dre til Kong Carl Gustaf på vej væk fra Dan­de­ryds sy­ge­hus ef­ter at ha­ve set den lil­le nye prins. Fo­to: Pon­tus Lun­da­hl var ham, der klip­pe­de nav­le­stre­gen over.

Nu gæt­ter sven­sker­ne så ivrigt på, hvad det nye med­lem af kon­ge­fa­mi­li­en skal hed­de. Iføl­ge bet­ting­fir­ma­et Bets­son skal prin­sen hed­de Eu­gen, ef­ter broderen til kong Carl Gust­afs far­far, prins Eu­gen - kal­det ma­ler­prin­sen, for­di han var kunst­ma­ler. Men det navn tror den sven­ske kon­ge­hu­s­eks­pert Her­man Lindq­vist ik­ke på.

» Da fa­de­ren hed­der O’Neill, vil prin­sens navn min­de for me­get om dra­ma­ti­ke­ren Eu­ge­ne O’Neill. Det kan væ­re et pro­blem, « si­ger han til den sven­ske avis Aftonbladet.

Af­ton­bla­dets læ­se­re har fo­re­slå­et Zla­tan ( ef­ter den sven­ske fod­bold­spil­ler Zla­tan Ibra­him­ović, red.), men til det si­ger kon­ge­hu­s­eks­per­ten:

» Jeg tror ik­ke, Chris O’Neill ved, hvem Zla­tan er. «

Vi er over­lyk­ke­li­ge

Prin­ses­se Ma­de­le­i­ne og Chris O’Neill har få­et en søn. Den lil­le nye prins er født to da­ge ef­ter det store bryl­lup, hvor Ma­de­le­i­nes bror prins Carl Phi­lip blev gift med So­fia Hel­lq­vist. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.