Her be­gynd­te d

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk Pi­er­re- Emi­le men al­le­red An­ne Ma­rie Sta­hl, sous­chef på Hei­bergsko

BARN­DOM­MENS BA­NE

I lør­dags brænd­te Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg sig ind i be­folk­nin­gens hjer­ter, da han brød græ­den­de sam­men på di­rek­te tv. For­in­den hav­de Dan­mark slå­et Ser­bi­en med 2- 0 i en vig­tig EM- kva­li­fi ka­tions­kamp i Par­ken.

Man si­ger, at et øje­blik kan væ­re skæb­nesvan­gert. For den 19- åri­ge lands­holds­spil­ler va­re­de øje­blik­ket et mi­nut og en snes se­kun­der. Det var læng­den på det tå­re­væ­de­de in­ter­view, der si­den da har ka­ta­pul­te­ret ham for­re­st i dan­sker­nes be­vidst­hed.

» Vi har Dan­marks kul­tur helt in­de un­der skin­det, « lød det blandt an­det, in­den fø­lel­ser­ne skyl­le­de over ham i den di­rek­te tv- trans­mis­sion fra lands­hol­dets hjem­me­ba­ne.

To da­ge se­ne­re - og om­trent tre lange må­l­mands­spark der­fra - hu­sker og­så den kvin­de­li­ge pæ­da­gog­med­hjæl­per på Lan­ge­li­niesko­lens fri­tids­ord­ning hans fø­lel­ses­la­de­de øje­blik.

Det var på man­ge må­der her, det he­le be­gynd­te. På den gam­le dø­ve­sko­les as­falt­ba­ne på Øster­bro i København spil­le­de han ga­de­fod­bold med barn­doms­ven­ner­ne. Blandt an­det den jæv­nal­dren­de Yus­suf Poul­sen, der score­de et af lør­da­gens dan­ske mål mod Ser­bi­en. En kam­me­rat, han har bå­de barn­dom og sorg til fæl­les med. Beg­ge har de mi­stet en far til kræft syg­dom­men.

» Det er no­get, som ik­ke sær­lig man­ge ven­ner får lov at op­le­ve sam­men. At man har spil­let sam­men, fra man var helt små, og væ­ret ven­ner i 12 år, og så får man plud­se­lig lov til at spil­le i en fyldt Par­ken sam­men, « sag­de Yus­suf Poul­sen bag­eft er.

Mandag over mid­dag myl­drer as­falt­ba­nen med små fod­bold­spil­len­de pur­ke. En lø­ber rundt i Bar­ce­lo­na­trø­je, mens kam­me­ra­ten har må­l­mands­hand­sker på. En knægt i rød trø­je og med tyg­ge­gum­mi- ta­to­ve­rin­ger på beg­ge ar­me ken­der ud­mær­ket ‘ Pe­ter Emil’.

Ik­ke den fl it­tig­ste

Lør­dag var han i Par­ken med sin far, men kun­ne ik­ke se så me­get. Ba­nen var langt væk. Han hol­der med ‘ Erik­sen, Pe­ter- Emil og Bendt­ner’, for­tæl­ler han. Sva­ret er dren­get be­gej­string da han hø­rer, at en af hel­te­ne har spil­let fod­bold på de­res ba­ne.

» Sejt « . de stør­re ele­ver, der hav­de den. «

En me­to­de, han gen­tog, da h som 16- årig slog igen­nem på Bay Mün­chens stjer­ne­be­sat­te hold.

Hans lil­le­sø­ster går sta­dig på s len, hvor læ­rer­ne i Pi­er­re- Emi­les hav­de svært ved at få den fod­bold de elev til at gø­re, som de vil­le.

» Jeg sag­de dem ger­ne imod, h jeg men­te, at jeg vid­ste bed­re. De jo ik­ke nor­malt for en 13- 14- årig de voks­ne var nog­le gan­ge lidt c ke­re­de. Det gav mig nog­le pro­blem men det tog jeg ik­ke så tungt. sag­de ba­re min me­ning, for­di jeg v

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.