Det he­le

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg er dan­sker­nes nye helt. Lands­hol­dets un­ge dar­ling vok­se­de til i skyg­gen af Par­ken i København

BT - - NYHEDER - Olen

han yern

skos tid dg­la-

hvis et er g, og cho­mer,

Jeg vil­le hjæl­pe. Jeg vid­ste godt, at jeg stak lidt ud, « for­tal­te Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg sid­ste år til ma­ga­si­net Eu­ro­man.

Til­bød au­to­gra­fer

I sko­le­går­den vid­ste man ba­re, at han var god, hu­sker An­ne Ma­rie Sta­hl. Det var fod­bol­den, lands­hol­dets kom­men­de midt­ba­ne­spil­ler brænd­te for. Så­dan var det.

Øster­bro­klub­ben BK Skjold var det fæl­les mø­de­sted for Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, den­gang an­gri­ber, og Yus­suf Poul­sen, der blev pla­ce­ret i mid­ter­for­sva­ret.

I dag som den­gang spil­le­de klub­bens dren­ge­hold på Fæl­led­par­kens ba­ner, hvor be­ton­tri­bu­ner­ne på lands­hol­dets hjem­me­ba­ne rej­ser sig stejlt i bag­grun­den. Det var her, dren­ge­ne klæd­te om i simp­le om­gi­vel­ser. Lør­dag var de ryk­ket en eta­ge op.

Skjolds for­mand blev kort før jul rin­get op af Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg,

» Han spurg­te, om vi var in­ter­es­se­re­de i, at han kom for­bi og skrev au­to­gra­fer. Det var vi selv­føl­ge­lig. Han er en rig­tig god dreng, « for­tæl­ler for­mand Jan Sø­ren­sen fra klub­bens kon­tor, der si­den we­e­ken­dens skæb­nesvan­gre øje­blik er ble­vet ki­met ned af me­di­er.

» Når jeg spør­ger mig selv i dag, hvor­for jeg bru­ger så me­get tid på fod­bold, og hvor­for jeg har lyst til at bli­ve en bed­re fod­bold­spil­ler. Så er det i bund og grund, for­di det gør mig glad, og for­di jeg sy­nes, det er sjovt. Og så­dan var det og­så den­gang i Skjold. Det var her, jeg be­gynd­te at el­ske fod­bold, « sag­de Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg til BT, da Dan­marks nye helt be­søg­te barn­dom­s­klub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.