MAVEFORNEMM

Den prak­ti­se­ren­de læ­ges in­tu­i­tion er vig­tig, hvis pa­tien­ter med dif­fu­se symp­to­mer hur­tigt skal bli­ve un­der­søgt for kræft, vi­ser ny forsk­ning

BT - - SUNDHED - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

UD­RED­NING

Træt­hed, vægt­tab, ufor­klar­li­ge smer­ter, der har va­ret ved i læn­ge­re tid. Symp­to­mer på kræft kan væ­re man­ge og ik­ke mindst svæ­re at for­kla­re. I så­dan­ne si­tu­a­tio­ner bør læ­ger­ne lyt­te me­re til de­res ma­ve­for­nem­mel­se, end de gør i dag, når de skal stille en di­ag­no­se, kon­klu­de­rer dansk for­sker i nyt stu­die.

Det er prak­ti­se­ren­de læ­ge og ph. d.- stu­de­ren­de Mads Lind In­ge­man fra Forsk­nings­en­he­den for Al­men Prak­sis på Aar­hus Uni­ver­si­tet, der står bag de op­sigtsvæk­ken­de resultater. Han har un­der­søgt kræft­pa­tien­ter med ’ uspe­ci­fik­ke symp­to­mer’ og de­res vi­de­re vej i sund­heds­sy­ste­met. For­ske­ren slår fast, at en læ­ges ma­ve­for­nem­mel­se kan væ­re af­gø­ren­de for, at pa­tien­ter med ufor­klar­li­ge tegn bli­ver sendt hur­tigt af sted til vi­de­re un­der­sø­gel­se for kræft.

» Min forsk­ning vi­ser, at når en prak­ti­se­ren­de læ­ge har en kraftig mi­stan­ke om kræft el­ler en stærk ma­ve­for­nem­mel­se for, at der er no­get al­vor­ligt galt med pa­tien­ten, er der stor sand­syn­lig­hed for, at pa­tien­ten fak­tisk bli­ver di­ag­no­sti­ce­ret med en kræft­syg­dom, « si­ger han.

Mads Lind In­ge­man me­ner der­for, at læ­ger­ne i hø­je­re grad bør ta­ge det simp­le red­skab i brug, så fle­re kan kom­me i gang med et så­kaldt kræft­pak­ke­for­løb, hvor det - som det ser ud i dag - kun er om­kring 60 pct. af pa­tien­ter­ne, der pas­ser ind, når de hen­ven­der sig til læ­gen med symp­to­mer. løb, hvor de kan bli­ve ud­redt, som pa­tien­ter, der har klok­ke­kla­re alarm- symp­to­mer. En læ­ges for­nem­mel­se for, om man fejl­er no­get al­vor­ligt, er der­for et me­get vig­tigt red­skab, « si­ger han.

Knap halv­de­len dør

I dag får om­kring 35.000 dan­ske­re hvert år kon­sta­te­ret kræft, hvoraf ca. 15.500 dør. Men de man­ge døds­fald kun­ne mind­skes, hvis di­ag­no­sen blev stil­let før, si­ger over­læ­ge i Kræf­tens Bekæm­pel­se Jens Oluf Bruun Pe­der­sen. di­a­log, « si­ger Jens Oluf Bruun Pe­der­sen.

Tid­lig di­ag­no­se

I sin un­der­sø­gel­se iden­ti­fi­ce­re­de Mads Lind In­ge­man 82 for­skel­li­ge symp­to­mer, hvor langt de fle­ste var uspe­ci­fik­ke og ge­ne­rel­le. 16,2 pct. af de hen­vi­ste kræft­pa­tien­ter fik en di­ag­no­se in­den for seks må­ne­der, selv­om de­res symp­to­mer var va­ge. Den nye vi­den un­der­stre­ger be­ho­vet for, at ’ sy­ste­met’ frem­over er me­re lyd­hørt over for den nu do­ku­men­te­re­de læ­ge- in­tu­i­ti-

Hvis din læ­ge

har mi­stan­ke om, at du har en kræft­syg­dom, bli­ver du hen­vist til et så­kaldt pak­ke­for­løb. For­lø- bet ind­le­des med en ræk­ke un­der­sø­gel­ser, der skal vi­se, om du har kræft - du kan der­for godt ind­gå i et for­løb

TIRS­DAG 16. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.