’’

BT - - SUNDHED - ( 3.676 dør år­ligt) ( 1.388 dør år­ligt) ( 1.194 dør år­ligt) ( 1.168 dør år­ligt) Jens Oluf Bruun Pe­der­sen, over­læ­ge

Det hand­ler om, at læ­ge og pa­tient i fæl­les­skab fin­der ud af, om de tegn, ved­kom­men­de har, er no­get, der skal kig­ges nær­me­re på

Uspe­ci­fik­ke symp­to­mer

» Vi mi­ster nog­le pa­tien­ter på gul­vet, for­di de har nog­le me­get uspe­ci­fik­ke symp­to­mer. Der­med får de ik­ke li­ge så hur­tigt ad­gang til et kræft­for-

DE 5 MEST DRÆ­BEN­DE KRÆFT­FOR­MER

Lun­ge­kræft

Tyktarm­skræft

» Det hand­ler om, at læ­ge og pa­tient i fæl­les­skab fin­der ud af, om de tegn, ved­kom­men­de har, er no­get, der skal kig­ges nær­me­re på. Og at læ­gen åbent lyt­ter til de be­kym­rin­ger, pa­tien­ten måt­te ha­ve, uden at tæn­ke over, om han unø­digt sen­der en pa­tient vi­de­re i sy­ste­met, « si­ger Jens Oluf Bruun Pe­der­sen.

Men kan man byg­ge et sund­heds­væ­sen på ma­ve­for­nem­mel­se?

Kræft­pak­ke- for­løb

» Nej, og det gør vi hel­ler ik­ke. Vi ba­se­rer det på en mas­se vi­den og nog­le vel­fun­ge­ren­de kræft­pak­ke- for­løb. Men der er man­ge, der ik­ke pas­ser ind i de for­løb, og dem skal vi na­tur­lig­vis ik­ke la­de i stik­ken, « si­ger over­læ­gen, der der­for og­så op­for­drer pa­tien­ter­ne til selv at væ­re vel­for­be­red­te, når de mø­der hos læ­gen:

» Pa­tien­ter­ne er som­me­ti­der en smu­le blu­fær­di­ge, det vil si­ge, at de har svært ved at si­ge, hvad de fø­ler og mær­ker, så vi ik­ke kom­mer frem til, hvad det egent­lig hand­ler om. Der­for har man og­så selv et an­svar for at få en god og åben

Brystkræft

Pro­sta­ta­kræft

on, me­ner Kræf­tens Bekæm­pel­se:

» Det er ik­ke kun den prak­ti­se­ren­de læ­ge, men he­le vo­res sund­heds­væ­sen, der skal kun­ne ta­ge imod pa­tien­ter, der må­ske ik­ke i før­ste om­gang, pas­ser ind i en af de vel­de­fi­ne­re­de kræft­pak­ker, « si­ger Jens Oluf Bruun Pe­der­sen.

På bag­grund af den nye forsk­ning vil der ik­ke bli­ve æn­dret i de nu­væ­ren­de kræft­for­løb, men iføl­ge Mads Lind In­ge­man skal re­sul­ta­ter­ne fun­ge­re som ’ op­lys­ning’ for pa­tien­ter, prak­ti­se­ren­de læ­ger og sy­ge­hus­væ­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.