EL­SE RED­DER LIV

SPØRGS­MÅL TIL LÆ­GEN

BT - - SUND­HED -

TIRS­DAG 16. JU­NI 2015 Det kan væ­re svært at om­sæt­te be­kym­ring, in­ter­es­se el­ler angst i kon­kre­te spørgs­mål. Sørg der­for for at for­be­re­de dig, hvis du skal ha­ve en må­ske al­vor­lig sam­ta­le med din læ­ge. Det vil sam­ti­dig gø­re det nem­me­re for din læ­ge at gi­ve en sam­let vur­de­ring.

For­tæl læ­gen, hvad du selv tror, du fejl­er. For­tæl først, hvad der be­kym­rer dig mest.

Lad væ­re med at tie, hvis du har dif­fu­se symp­to­mer, for­di du må­ske sy­nes, det er fl ovt at ta­le om. Det kan væ­re vig­tig in­for­ma­tion i den sam­le­de vur­de­ring af din til­stand.

Bed læ­gen om skrift lig in­for­ma­tion om din syg­dom, un­der­sø­gel­se el­ler be­hand­ling. Må­ske kan du be­de læ­gen om at teg­ne din til­stand, hvis det er mu­ligt. In­for­ma­tio­nen kan du ta­ge med hjem og læ­se se­ne­re.

Bed om at få gen­ta­get de vig­tig­ste in­for­ma­tio­ner og skriv dem ned sam­men med din læ­ge. Så er det nem­me­re at hu­ske, når du kom­mer hjem. Du kan og­så over­ve­je at op­ta­ge sam­ta­len via din te­le­fon el­ler en med­bragt dik­ta­fon.

For­tæl læ­gen, hvis du får al­ter­na­tiv be­hand­ling, føl­ger sær­li­ge ko­st­råd el­ler ta­ger an­den me­di­cin.

Tag evt. et fa­mi­lie­med­lem el­ler en ven med til sam­ta­len. På den må­de kan I sik­re, at det he­le blev for­stå­et, og at du fi k sagt det, du vil­le.

» Min forsk­ning vi­ser, at når en prak­ti­se­ren­de læ­ge har en kraf­tig mi­stan­ke om kræft el­ler en stærk ma­ve­for­nem­mel­se for, at der er no­get al­vor­ligt galt med pa­tien­ten, er der stor sand­syn­lig­hed for, at pa­tien­ten fak­tisk bli­ver di­ag­no­sti­ce­ret med en kræft­syg­dom, « si­ger prak­ti­se­ren­de læ­ge og ph. d.- stu­de­ren­de Mads Lind In­ge­man fra Forsk­nings­en­he­den for Al­men Prak­sis på Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Mo­del­fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.