SE­KUN­DER Nye op­lysn i Lisa- mord

Den dræb­te 17- åri­ge ar­bej­de­de på sam­me café som an­holdt kvin­de

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

LISA- MOR­DET

Nye de­tal­jer bli­ver ved med at duk­ke op i den gru­ful­de sag om den 17- åri­ge sven­ske pi­ge Lisa Holm, der nat­ten til lør­dag blev fun­det dræbt.

Nu vi­ser det sig, at én af de ind­til vi­de­re tre sig­te­de i sa­gen har be­væ­get sig tæt på den un­ge sven­ske pi­ge.

Over for Aft on­bla­det be­kræft er in­de­ha­ve­ren af den café, hvor Lisa ar­bej­de­de og for­svandt fra, at den 34- åri­ge kvin­de, der er sig­tet for at dæk­ke over mor­det, har ar­bej­det på selv­sam­me café.

» Hun var in­de at hjæl­pe til, da ca­fe­en var nyåb­net for et år si­den. Hun var ro­lig og ven­lig, « si­ger in­de­ha­ve­ren Le­na Sve­dung.

Den 34- åri­ge kvin­de er an­gi­ve­ligt gift med én af de to sig­te­de li­tau­i­ske mænd, der er sig­tet for dra­bet.

For­ri­ge søn­dag blev 17- åri­ge Lisa Holm meldt sav­net, da hun ik­ke var kom­met hjem eft er en vagt på en café i den syds­ven­ske by Lid­köping. En stør­re eft er­søg­ning blev sat i gang, men først seks da­ge se­ne­re fandt man den un­ge pi­ges lig få hund­re­de me­ter fra ca­fe­en.

Cho­ke­ret og vred

Mor­det har cho­ke­ret be­bo­er­ne i om­rå­det, og Le­na Sve­dung, in­de­ha­ve­ren af ca­fe­en, er og­så vold­somt mær­ket af den tragi­ske hæn­del­se.

Hun for­tæl­ler til Aft on­bla­det, at hun er cho­ke­ret og vred, og at in­gen af de re­ste­ren­de me­d­ar­bej­de­re læn­ge­re vil åb­ne el­ler luk­ke ca­fe­en ale­ne.

Ca­fe­en har væ­ret luk­ket henover we­e­ken­den, men i går kl. 10 blev dø­re­ne slå­et op. Uden­for lig­ger blom­ster og af­skeds­bre­ve til den 17- åri­ge pi­ge.

For­ny­et in­ter­es­se for la­den

Sam­ti­dig vi­ste po­li­ti­et i går for­ny­et in­ter­es­se for la­den over­for ca­fe­en, hvor Lisas mo­tor­cy­kel­hand­ske blev fun­det kort eft er hen­des for­svin­den.

Po­li­ti­et af­gør først i dag, om de tre til­ba­ge­hold­te li­tau­e­re - to mænd og kvin­den, der har ar­bej­det på ca­fe­en - skal frem­stil­les i grund­lovs­for­hør. Ind­til da sam­ler de be­vi­ser sam­men.

» Grund­lovs­for­hø­ret skal fo­re­gå se­ne­st ved frokost­tid i dag tirs­dag. Og skal de tre va­re­tægts­fængs­les, kræ­ver det, at an­kla­ge­ren har go­de be­vi­ser for sin på­stand: At to per­so­ner er skyl­di­ge i mord og én for at be­skyt­te de skyl­di­ge, si­ger Ste­fan Gu­stavs­son, pres­se­tals­mand for po­li­ti­et re­gion Vest, til Aft on­bla­det,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.