Kul­tur MED ET SA­TA­NISK G

Kir­ken ad­va­rer, men næ­ste we­e­kends Co­pen­hell festi­val er ren og skær næ­stekær­lig­hed

BT - - KULTUR - Jens ’ Jam’ Ras­mus­sen bt@ bt. dk

FESTI­VAL

I we­e­ken­den bry­der det dunk­le me­tal- hel­ve­de at­ter løs på Refsha­leø­en i København. For sjet­te gang af­vik­les lan­dets stør­ste ro­ck- og me­tal- festi­val, Co­pen­hell. Og med over 40 ton­se­tun­ge nav­ne og 15.000 gæ­ster bli­ver der i dén grad le­get med det sa­ta­ni­ske ima­ge.

Festi­va­lens sce­ner bæ­rer hel­ve­des- nav­ne som Hel­ve­ti, Ha­des og Pan­dæ­mo­ni­um. På festi­val­plad­sen fin­des en ’ ry­gen­de’ stav­kir­ke. Og i år kan man end­da sluk­ke tør­sten i en abs­inth på di­a­bol­ske 66,6 pro­cent.

Men selv­om band som Slipk­not, Kre­a­tor, Can­ni­bal Cor­p­se og Ghost vil gø­re det kø­ben­havn­ske heavyhel­ve­de hedt, er det he­le dog ba­re for sjov.

» Festi­va­len har ik­ke et ’ sa­ta­ni­stisk’ tema, og vi har ik­ke no­gen Sa­tan- bud­ska­ber, « si­ger festi­va­lar­ran­gør Jep­pe Nis­sen.

» Vo­res festi­val bygger på de ud­tryk, der fin­des i heavy me­tal, og som lig­ger i gen­rens myto­lo­gi. Vi bru­ger dem med et glimt i øjet, og man er jo hel­ler ik­ke sa­ta­nist, for­di man bru­ger ven­din­ger som ’ for hel­ve­de’ el­ler ’ for sa­tan’ i sit hver­dags­sprog.

Kri­sten kri­tik

Men nog­le krist­ne fun­da­men­ta­li­ster ta­ger Co­pen­hell helt bog­sta­ve­ligt. Den land­skend­te væk­kel­ses­præ­di­kant Moses Hansen og an­dre li­ge­sin­de­de har mødt op og de­mon­stre­ret for­an Co­pen­hells ho­ve­d­ind­gang. I april send­te frikir­ke­præ­sten Ta­ge Hen­nings­en en bredsi­de mod Co­pen­hell, som han be­skyld­te for at stå bag ’ for­fær­de­li­ge tra­ge­di­er. Vrang­fo­re­stil­lin­ger, mis­brug, ho­mo­seksu­a­li­tet og svær de­pres­sion. » Satans ed­der­kop­pe­spind er ik­ke sjov og bal­la­de. Det har kon­se­kven­ser, « som han ud­tal­te i det me­tal­li­ske web- zi­ne De­vil­u­tion. dk

Jep­pe Nis­sen respek­te­rer, at der fin­des an­dre men­ne­sker med for­skel­li­ge hold­nin­ger, men ærg­rer sig over, at ek­sem­pel­vis fun­da­men­ta­li­ster­ne al­drig har be­søgt sel­ve festi­va­len.

Blas­fe­mi- lov­giv­ning

» Det er fint, de har en an­den hold­ning, men be­mær­kel­ses­vær­digt, at in­gen af dem har væ­ret in­de på Co­pen­hell. Så lim­ske Aserbajdsjan, hvor hun kon­ver­te­re­de til kri­sten­dom­men ’ bag luk­ke­de dø­re’. I Dan­mark blev hun heavy me­tal- fan som 25- årig og ny­der at væ­re på Co­pen­hell.

» Som kri­sten stø­des jeg ik­ke af at væ­re på Co­pen­hell, « si­ger Nar­giz Andersen.

» Hver­ken il­lu­sio­nen af bræn­den­de kir­ker el­ler den re­el­le af­bræn­ding af dem kan af­bræn­de mit per­son­li­ge for­hold til tro­en på op­stan­del­sens kraft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.