’’

BT - - KULTUR -

Jeg be­der min bøn, in­den jeg ta­ger af sted til Co­pen­hell. Re­sten er op til Gud

vil­le de kun­ne op­le­ve, hvor­dan pu­bli­kum har det med festi­va­len, og vi vil­le ha­ve en fæl­les plat­form at dis­ku­te­re ud fra. Li­ge­som al­le an­dre folk er og­så de vel­kom­ne på Co­pen­hell, « un­der­stre­ger Jep­pe Nis­sen.

Men mod­sat vis­se an­dre lan­de har Co­pen­hell og me­tal­mil­jø­et her­hjem­me ik­ke me­get at fryg­te fra fun­de­men­ta­li­ster­ne, me­ner Pe­ter Béli­ath, der er man­ge­årig me­talskri­bent, blog­ger og fored­rags­hol­der:

» Jeg tror, det se­ku­læ­re Dan­mark er vac­ci­ne­ret mod ’ sa­ta­nic pa­nic’, « si­ger han.

» Men i Po­len bru­ger man fak­tisk blas­fe­mi- lov­giv­ning til at stop­pe sa­ta­ni­sti­ske me­tal­band. Og i Rusland for­by­der man li­ge­frem kunst­ne­re som Be­he­mo­th og Ma­rilyn Man­son at op­træ­de.

Gud be­stem­mer

Rent fak­tisk går det fint an at væ­re kri­sten heavy me­tal- fan på Co­pen­hell. 32- åri­ge Nar­giz Andersen blev født i det mus-

CO­PEN­HELL: HVOR OG HVOR­NÅR

fin­der sted på Refsha­leø­en, København den 18- 20. ju­ni med bl. a. Slipk­not, Exo­dus, Kre­a­tor, Pri­mus, Ham­mer­fall, Go­ri­ja, The Dark­ness og Ghost.

Co­pen­hell

Nar­giz Andersen, kri­sten heavy me­tal- fan

www. co­pen­hell. dk

Des­u­den op­le­ver Nar­giz Andersen ik­ke kun Co­pen­hell som tro­en­de, men og­så som et kunst­ne­risk in­ter­es­se­ret men­ne­ske.

Et næ­stekær­ligt sted

» Jeg har stor kunst­ne­risk respekt for de mu­si­ke­re, der vir­ke­lig går op i de­res ima­ge, og som for­mår at ud­tryk­ke det, som ban­det står for, uan­set om det er sa­ta­nisk el­ler mor­monsk. For mig er det vig­tigt ik­ke at blan­de mit re­li­gi­øse for­hold sam­men med min æste­ti­ske op­le­vel­se. Jeg be­der min bøn, in­den jeg ta­ger af sted til Co­pen­hell. Re­sten er op til Gud.

Og der­u­de, mel­lem al­le hel­ve­des- sce­ner­ne, er sær­ligt ét af kri­sten­dom­mens ker­ne­bud­ska­ber da og­så frem­her­sken­de. Som Jep­pe Nis­sen for­tæl­ler:

» For et par år si­den gæ­ste­de en præst Co­pen­hell. Bag­ef­ter sag­de hun, at festi­va­len var et af de mest næ­stekær­li­ge ste­der, hun no­gen­sin­de hav­de op­le­vet. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.