Si­mon Kjær tæt på tyr­kisk even­tyr

Lands­holds­ba­ck­en Si­mon Kjær er me­get tæt på at skif­te fran­ske Lil­le ud med den tyr­ki­ske stor­klub Fe­ner­ba­h­ce

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KLUBS­KIF­TE Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk Fo­to: Hen­ning Bagger

Si­mon Kjær og hans agent, Mik­kel Beck, for­hand­le­de sent i går med den tyr­ki­ske stor­klub Fe­ner­ba­h­ce, hvor dan­ske­ren kan bli­ve præ­sen­te­ret som ny spil­ler i klub­ben al­le­re­de i dag.

Den dan­ske lands­holds­spil­ler er iføl­ge BTs op­lys­nin­ger sær­de­les tæt på at skif­te sin fran­ske klub Lil­le ud med Fe­ner­ba­h­ce i Tyr­ki­et.

Så­le­des for­tæl­ler kil­der med ind­sigt i den tyr­ki­ske stor­klub til BT, at Si­mon Kjær og hans agent, Mik­kel Beck, i går ef­ter­mid­dag mød­tes med Fe­ner­ba­h­ces sport­s­li­ge le­del­se, hvor par­ter­ne skal dis­ku­te­re ind­hol­det i en kon­trakt til dan­ske­ren.

Hvis det er gå­et vel un­der mø­det i Istan­bul, skri­ver Si­mon Kjær un­der på en kon­trakt med tyr­ker­ne in­den for de næ­ste 24 ti­mer. BT er­fa­rer nu, at Si­mon Kjær får stil­let en tre år lang kon­trakt i ud­sigt, hvor der og­så er en op­tion på yder­li­ge­re et år, hvis spil­le­ren og klub­ben øn­sker det ef­ter kon­trak­tens tre før­ste år.

Kun det per­son­li­ge mang­ler

Det skul­le kun væ­re Si­mon Kjærs per­son­li­ge krav til et op­hold i Fe­ner­ba­h­ce, der mang­ler at bli­ve for­hand­let på plads af hans agent, som i går lan­de­de i Istan­bul for at snak­ke med tyr­ker­ne.

Lil­le og Fe­ner­ba­h­ce skul­le nem­lig iføl­ge en kil­de, som BT har talt med, al­le­re­de væ­re eni­ge om øko­no­mi­en i dan­ske­rens mu­li­ge skif­te. Her skul­le Fe­ner­ba­h­ce i før­ste om­gang, iføl­ge tyr­kisk pres­se, væ­re klar med 50 mil­li­o­ner kro­ner til Lil­le for Si­mon Kjær. Men trans­fer­sum­men kan sti­ge til om­kring 75 mil­li­o­ner kro­ner, hvis Si­mon Kjær ind­fri­er for­skel­li­ge præ­sta­tions­af­hæn­gi­ge klau­su­ler un­der sit op­hold i klub­ben.

Al­le­re­de søn­dag lan­de­de Si­mon Kjær selv i Istan­bul, hvor han blev mod­ta­get som en helt af Fe­ner­ba­h­ces fans og me­di­er, som føl­ger stor­kub­ben tæt. Vel­kom­sten har iføl­ge BTs op­lys­nin­ger im­po­ne­ret den dan­ske for­svars- spil­ler, som og­så skul­le væ­re be­gej­stret for mø­det med stor­by­en.

Ef­ter vel­kom­sten søn­dag har Si­mon Kjær an­gi­ve­ligt og­så mød­tes uof­fi­ci­elt med Fe­ner­ba­h­ces be­sty­rel­se, hvor de to par­ter spi­ste en mid­dag sam­men for li­ge at se hin­an­den an. Men i går skul­le

TIRS­DAG 16. JU­NI 2015 de af­gø­ren­de for­hand­lin­ger om dan­ske­rens frem­tid alt­så ha­ve fun­det sted.

Sent i af­tes for­søg­te BT at få en kom­men­tar fra Si­mon Kjærs agent, Mik­kel Beck, men det var ik­ke mu­ligt.

Si­mon Kjær og den tyr­ki­ske stor­klub Fe­ner­ba­h­ce er me­get tæt på en af­ta­le, der sen­der lands­holds­spil­le­ren til klub­ben på en tre­årig kon­trakt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.