HEK­TI­SKE 48 TI­MER

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg send­te et min­dre chok gen­nem fod­bold­fans, da han ik­ke var til for­mid­dagstræ­ning, men eft er et be­søg hos Bay­ern Mün­chens læ­ger meld­te han sig klar til kamp i går aft es

BT - - U21-EM I TJEKKIET - BT I PRAG Mi­chel Wik­kel­sø David­sen, Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen mi­cd@ bt. dk, srkr@ bt. dk

København, Prag, Mün­chen og Prag. På 48 ti­mer har Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg væ­ret godt om­kring fy­sisk, men men­talt har Dan­marks ny­e­ste fod­bold­håb og­så ta­get det sid­ste skridt ind i fol­kets hjer­ter. Som en ny Frank Ar­ne­sen. En ny fol­ke­helt.

I går aft es an­kom han ale­ne til Prag eft er et læ­ge­be­søg i Mün­chen for at få tjek­ket et knæ, der vi­ste sig at ha­ve det så slemt søn­dag aft en, at det kræ­ve­de et ek­stra tjek. Men der var go­de nyhe­der, da han blev fulgt mands­op­dæk­ket de 50 me­ter fra luft havns­ud­gang til ven­ten­de bil.

» Det går fi nt. Jeg har haft lidt med knæ­et og lidt med mus­k­len om­kring knæ­et, men det er okay, « sag­de Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, in­den han gav den en­de­li­ge klar­mel­ding.

» Jeg har få­et de bed­ste til at kig­ge på det, og det var rig­tig po­si­tivt. Jeg kan spil­le ons­dag. Men du må spør­ge træ­ne­ren, om jeg er blandt de 11 star­ten­de. «

Og så sat­te han sig el­lers ind i sin bil, der på Ja­mes Bond- manér var kørt op og hav­de åb­net si­de­dø­ren. Mens jour­na­li­ster­ne i ha­len måt­te nø­jes med at kig­ge ind ad vin­du­et.

De tur­bu­len­te 48 ti­mer for Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg be- gynd­te el­lers for­an Ka­nal 5s rul­len­de ka­me­ra­er. Højb­jerg var ramt af en lyk­ke så stor og en ud­mat­tel­se så vold­som, at han gik fra Par­kens græstæp­pe med en 2- 0- sejr og tå­rer­ne tril­len­de ned ad kin­der­ne. Han sag­de ik­ke ’ nej tak’ til in­ter­viewet. Højb­jerg åb­ne­de op og lod fø­lel­ser­ne vi­se. Det hæ­ve­de ham om mu­ligt end- nu hø­je­re op på dan­sker­nes hit­lis­te.

Men det var og­så med træt­te ben og træt ho­ved, at han stod der. Co­la­en i Par­kens om­klæd­nings­rum dul­me­de fø­lel­ser­ne, men be­ne­ne var me­re med­ta­get end som så, skul­le det vi­se sig. Og det skul­le først vi­se sig da­gen ef­ter.

Fy­sisk hårdt

For som bå­de A- lands­holdsko­met og U21- EM- stjerne er han travl. Sam­men med Yus­suf Poul­sen, An­dreas Chri­sten­sen, Vik­tor Fi­s­cher, Pio­ne Si­sto og Jan­nik Vester­gaard skul­le Højb­jerg ba­re 12 ti­mer eft er ener­gi­ud­lad­nin­gen i Par­ken rej­se til Prag for at stø­de til trup­pen frem mod EM. I luft hav­nen skul­le han så igen for­hol­de sig til de tå­rer, som hav­de op­ta­get dan­sker­ne si- den sej­ren.

16.15 søn­dag stod Las­se Vi­gen klar med et kram på det neds­lid­te sta­dion hos Vik­to­ria Zizkov. Højb­jerg var lan­det en ti­me før, og der­for var gen­syns­glæ­den stor hos hold­kam­me­ra­ter­ne. Det var den og­så hos me­di­er­ne, der igen vil­le su­ge fl ere fø­lel­ser ud af me­die- dar­lin­gen. Og det fi k vi og­så. Og vi fi k en fl ig af, hvad der ven­te­de af over­ra­sken­de nyhe­der mor­ge­nen eft er.

» Det er hårdt at skul­le kom­me sig over de stra­bad­ser, der nu en­gang har væ­ret og bli­ve 100 pro­cent klar til ons­dag ( til åb­nings­kam­pen, red.). Det er det, der er det hår­de. Me­re i krop­pen - fy­sisk, « sag­de Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, in­den han la­ve­de sin re­sti­tu­tions­træ­ning.

Og det skul­le bli­ve en kort vi­sit i Prag for midtbane- man­den. I smug sat­te han sig søn­dag aft en på et fl y til Mün­chen med ube­hag i knæ­et. Bay­ern Mün­chen var un­der­ret­tet, og han skul­le be­hand­les af ’ sin egen læ­ge’. Der­for var han hel­ler ik­ke til ste­de i går mor­ges sam­men med Yus­suf Poul­sen og de an­dre un­ge stjer­ner.

Men i går aft es vend­te han så tilbage til Prag. Uden bag­lår­spro­ble­mer, men med den sæd­van­li­ge Højb­jerg’ske ro. Han er klar til EM- start i mor­gen.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg an­kom­mer til Václav Ha­vel Air­port i Prag i af­tes. Her mod­ta­ges han af jour­na­li­ster, fo­to­gra­fer og DBUs pres­se­ansvar­li­ge, Pia Schou Ni­el­sen, før han sæt­ter sig i den ven­ten­de bil og kø­rer til U21- hol­dets ho­tel. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.