Fol­ke­helt, m og ynd­ling

BT - - U21-EM I TJEKKIET - BT I PRAG Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen, Mi­chel Wik­kel­sø David­sen srkr@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk, mi­cd@ sporten. dk

Han er gå­et fra stor­ta­lent til fol­ke­helt og me­di­e­d­ar­ling på re­kord­tid. Men kan dansk fod­bolds nye ynd­ling bæ­re na­tio­nens op­mærk­som­hed, me­di­e­tryk­ket og en tur­bu­lent pe­ri­o­de på si­ne bre­de, men kun 19 år gam­le skul­dre?

Si­den det al­le­re­de fa­mø­se in­ter­view med Ka­nal 5 lør­dag aft en eft er A- lands­hol­dets sejr over Ser­bi­en, har Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg lagt nye alen til sin be­røm­mel­se og po­pu­la­ri­tet. Bay­ern Mün­chen­spil­le­ren var al­le­re­de in­den kam­pen og in­ter­viewet en sær­de­les in­ter­es­sant og eft er­s­purgt her­re, men no­get ske­te i lø­bet af de cir­ka 90 se­kun­ders tv på si­de­linj­en i Par­ken.

’ En na­tion fo­rel­ske­de sig’, som uden­land­ske me­di­er blandt an­det har be­skre­vet det. Højb­jerg fl yt­te­de sig fra at væ­re en van­vit­tigt dyg­tig fod­bold­spil­ler med stor ud­tryks- kraft til at væ­re et fæ­no­men i dansk fod­bold. Et af dem, vi desvær­re op­le­ver uhy­re sjæl­dent.

Nu er det her imid­ler­tid. Og ho­ved­per­so­nen er tilbage i U21- lands­holds­lej­ren i Prag eft er et min­dre chok og et lil­le døgn i Tys­kland med usik­ker­hed om del­ta­gel­sen i dét EM, der spar­kes i gang i mor­gen aft en. Et EM, hvor Højb­jerg kan byg­ge vi­de­re på den sta­tus, han har op­nå­et i lø­bet af de se­ne­ste da­ge un­der Alands­hol­dets fa­ne.

In­gen på­virk­ning

Men hvor­dan tøj­ler dansk

TIRS­DAG 16. JU­NI 2015 idræts med af­stand stør­ste navn net­op nu den­ne sta­tus? Kan han væ­re i det, el­ler er der fa­re for, at han buk­ker un­der for op­mærk­som­he­den og kra­ve­ne fra me­di­er­ne og be­folk­nin­gen? Sva­ret le­ve­rer et par af de spil­le­re, der har spil­let sam­men med ham fra U17- lands­hol­det og helt til i dag, hvor de sam­men står til et U21- EM med mu­lig­he­den for at vin­de.

» Hvis det på­vir­ker ham, vi­ser han det ik­ke. Vi læ­ser hel­ler ik­ke så me­get om os selv. Vi prø­ver at la­de væ­re, selv om det er svært. Vi prø­ver at glem­me det lidt og snak­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.