Me­di­e­d­ar­ling

Su­per­la­ti­ver­ne om Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg står i kø. Men hvor­dan kla­rer det stør­ste dan­ske fod­bold­navn li­ge nu at væ­re på al­les læ­ber?

BT - - U21-EM I TJEKKIET - Las­se Vi­gen Chri­sten­sen

TIRS­DAG 16. JU­NI 2015 om no­get an­det, « si­ger Chel­seas An­dreas ’ AC’ Chri­sten­sen, der i mor­gen aft en skal spil­le li­ge bag Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg på den dan­ske midtbane i EM- åb­nings­kam­pen mod de tjek­ki­ske vær­ter.

De bre­de­ste skul­dre

Den hold­ning de­les af Las­se Vi­gen Chri­sten­sen, der er tred­je mand i dén dan­ske midt­ba­nekæ­de, der har Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg som den stør­ste stjerne.

» Han kan kla­re det. Jeg ken­der ham ik­ke så godt, som han ken­der sig selv. Men han er den ty­pe, der ik­ke er ban­ge for at mel­de nog­le ting ud. Jeg vil tro, han har spurgt sig selv in­den alt det her, om han fø­ler, han kan bæ­re alt det her på si­ne skul­dre. De ting, han går og si­ger og den selv­til­lid, han har om­kring sig. Så jeg vil tro, han me­ner, han kan hol­de til det, « si­ger Vi­gen.

Det kan han, for­di skul­dre­ne er bre­de. Bre­de­re end de fl estes, som Las­se Vi­gen for­mu­le­rer det. Sam­ti­dig er de skru­et på en mand, der op­fø­rer sig som om, han har væ­sent­ligt fl ere år på ba­gen end de 19.

» Jeg er glad på Pi­er­res veg­ne. Jeg har fulgt hans ud­vik­ling, for­di vi har spil­let sam­men og har spil­let sam­me po­si­tion. Jeg har set ham fra vi var 17- 18 år og be­gynd­te at spil­le sam­men på lands- hol­det og til, hvor han er nu. Han har om no­gen ud­vik­let sig me­get, og det var stort at se ham i A- land­skam­pen den an­den dag. For han er ble­vet me­get mo­den. Det er im­po­ne­ren­de, hvad han la­ver, og det er me­get fortjent, at han bli­ver kaldt di­ver­se po­si­ti­ve ting hjem­me i Dan­mark « , me­ner Ful­ham- spil­le­ren.

Nu har Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg – hel­dig­vis – en hel slut­run­de til at til­træk­ke sig nye su­per­la­ti­ver.

Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.