Det Bre­de Ud­snit

Det dan­ske lands­hold og DBU har læn­ge kæm­pet med sig­nal­vær­di­en udadtil. De se­ne­ste man­ge år har lands­holdsva­ren væ­ret tør og ke­de­lig, men nu er no­get af den fol­ke­li­ge ap­pel fra 80’ er­ne på vej tilbage til de rød- hvi­de

BT - - U21-EM I TJEKKIET -

Jens Jørn Ber­tel­sen, 63 år, for­sik­rings­a­gent. Var med ved EM i Frankrig 1984 og VM i Me­xi­co 1986.

» Vi har haft en pe­ri­o­de, hvor det he­le har væ­ret lidt gråt og lidt stem­nings­for­ladt. In­di­mel­lem har man for­nem­met, at spil­ler­ne ik­ke har væ­ret spe­ci­elt til rå­dig­hed. Der kom ik­ke rig­tigt no­get varmt ud. Man har spil­let, præ­ste­ret og sagt de ting, man skul­le si­ge. Og så var der ik­ke me­re i det. Der­for var Pi­er­re- Emi­le Højb­jergs re­ak­tion bå­de befriende og over­ra­sken­de, for­di det er no­get, man sjæl­dent ser. Jeg sy­nes, man bli­ver varm om hjer­tet og kan se, at der er me­get me­re i det end ba­re fod­bold. Og jeg kan godt for­stå, hvis det er no­get, der har fan­get fol­ket og pu­bli­kum. Man spil­ler på lands­hol­det på grund af man­ge ting, men mest af alt for­di man vil gi­ve pu­bli­kum go­de op­le­vel­ser og sej­re. Når det svin­ger sam­men, at pu­bli­kum og hol­det præ­ste­rer, bli­ver det til no­get spe­ci­elt, som det var i 80’ er­ne. Det be­tød ut­ro­ligt me­get for os spil­le­re, at vi føl­te, at vi var fol­ke­e­je. Og at folk hav­de os kær. «

» Vi ser fod­bold for at væ­re en del af det og fø­le os gre­bet af det. Og man bli­ver ab­so­lut gre­bet af det, vi så med Pi­er­re- Emi­le. Hvor­i­mod hvis det er den kol­de præ­sta­tion og den ik­ke sær­ligt stem­nings­fyld­te atoms­fæ­re om­kring lands­hol­det, der præ­ger det, så smit­ter det af på til­hæn­ger­nes hold­ning til lands­hol­det. Vi har brug for at bli­ve in­vol­ve­ret i bå­de kam­pen og og­så det om­kring hol­det. Det er det, der gør det sjovt. «

Jo­hn Sivebæk, 53 år, fod­bol­da­gent. Var med ved EM i Frankrig 1984 og VM i Me­xi­co 1986.

» Det er da glæ­de­ligt, at man kom­mer med nog­le hold­nin­ger om spil­let. De pri­va­te ting sy­nes jeg, man bur­de hol­de for sig selv. Men vi ken­der det lidt fra hånd­bold­lands­hol­det, der er me­get hjerte­li­ge og åb­ne i de­res in­ter­view, og det har må­ske smit­tet lidt af på fod­bol­den over for be­folk­nin­gen i hvert fald. «

» Der er selv­føl­ge­lig sket en vold­som ud­vik­ling om­kring in­teres­sen, me­di­e­be­vå­gen­hed og de so­ci­a­le me­di­er, si­den vi spil­le­de. Der er fo­kus på stort set al­le be­væ­gel­ser, man fo­re­ta­ger sig som spil­ler. Det er da kun godt, hvis de kan hånd­te­re det. Det er vig­tigt at hu­ske, at man bli­ver til rå­dig­hed for he­le ver­den. Man skal som spil­ler tæn­ke grun­digt over, hvad man si­ger og gør i me­get hø­je­re grad, end vi skul­le den­gang. Men jeg sy­nes, det er godt med en vis åben­hed. «

Lars Høgh, 56 år, må­l­mand­stræ­ner på lands­hol­det. Var med ved VM i Me­xi­co 1986.

» Den­gang jeg var med, var det helt nyt, da det dan­ske lands­hold be­gynd­te at bli­ve fol­ke­e­je i star­ten af 80’ er­ne. Det var nog­le store per­son­lig­he­der, der var på hol­det, og det er der og­så i dag på lands­hol­det. Hav­de spil­ler­ne i dag spil­let i 80’ er­ne, hav­de de ble­vet li­ge­så store pro­fi ler som dem den­gang, og folk vil­le ha­ve syn­tes, de var li­ge så fe­de. «

» Men jeg sy­nes hur­tigt, det bli­ver sort el­ler hvidt. Ba­re for­di Højb­jerg fæl­der en tå­re, så er he­le lands­hol­det plud­se­lig an­der­le­des. Det er nog­le pis­se sø­de og umid­del­ba­re fy­re, der er på lands­hol­det nu. Men det var det og­så, da vi var til VM i Sydafrika 2010. «

» Jeg tror, det hand­ler me­get om, me­di­er­ne kan fi nde ind til spil­ler­ne. Der er et an­det me­di­e­bil­le­de end den­gang, da vi var i Me­xi­co. Her vid­ste jeg ik­ke, hvor stort det hav­de væ­ret, før jeg kom hjem til Dan­mark igen. Det var jo ik­ke nå­et over til os end­nu. Den­gang var der en helt an­den til­lid til jour­na­li­ster­ne, som vi kend­te per­son­ligt. Det er der jo ik­ke i dag. Der­for bli­ver det og­så hur­tigt me­get ste­reo­ty pt. Men det er rig­tigt, der er kom­met nog­le un­ge, fri­ske fy­re med. Og det er godt for os al­le sam­men. Jeg tror, de ap­pel­le­rer me­get til den dan­ske be­folk­ning. Det er en fed trup og nog­le fe­de fy­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.