’’

Pio­ne Si­sto er end­nu ik­ke klar til fuld spil­le­tid eft er den ly­ske­ska­de, der har dril­let i store de­le af for­å­ret

BT - - U21-EM I TJEKKIET - JO­KER­ROL­LE Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen i Prag srkr@ sporten. dk Pio­ne Si­sto

Det hand­ler om at do­se­re mig rig­tigt, og det vil man ik­ke gø­re ved at gi­ve mig 90 mi­nut­ter al­le­re­de nu

FC Midtjyl­lands Pio­ne Si­sto kom­mer ik­ke til at star­te in­de i Dan­marks før­ste kamp ved U21- EM. Han er i ste­det ud­set til rol­len som joker.

Det kan bli­ve en ren Kong Mi­das- som­mer for Pio­ne Si­sto. Stjer­neskud­det fra Tjør­ring vandt for gan­ske ny­lig Su­per­liga- guld med FC Midtjylland, og li­ge om hjør­net lig­ger en gul­dran­det kon­trakt med en eu­ro­pæ­isk top­klub eft er alt at døm­me og ven­ter.

Li­ge nu er den 20- åri­ge Su­per­liga- stjerne imid­ler­tid med det dan­ske U21- lands­hold i Tjek­ki­et, hvor EM spar­kes i gang i mor­gen med den før­ste grup­pe­kamp mod vært­s­na­tio­nen. Men hav­de man reg­net med at se et af dansk fod­bolds stør­ste salgsob­jek­ter på ba­nen fra start, ta­ger man desvær­re fejl. Den ska­de, der har pla­get Si­sto det me­ste af for­å­ret, har sat ham så me­get tilbage, at han end­nu ik­ke er klar til en hel kamp.

Ik­ke klar til fuld spil­le­tid

» Jeg er ik­ke klar til at spil­le 90 mi­nut­ter. Det tror jeg og­så, Jess Thorup ( U21- land­stræ­ner, red.) ved. Det er ik­ke der, jeg er li­ge nu. Men jeg er i okay for­fat­ning. Jeg har det bed­re fy­sisk og mær­ker som så­dan ik­ke no­get til min ly­ske. Så det hand­ler om at do­se­re mig rig­tigt, og det vil man ik­ke gø­re ved at gi­ve mig 90 mi­nut­ter al­le­re­de nu, « si­ger Si­sto til BT.

Må se ti­den an

I ste­det skal han ind­ta­ge en jo­ker­rol­le. Først og frem­mest i den før­ste kamp mod tjek­ker­ne, men må­ske og­så se­ne­re, hvor Tys­kland og Ser­bi­en ven­ter i de to sid­ste grup­pe­kam­pe.

» Det kan sag­tens væ­re så­dan. Det he­le hand­ler om, hvor­dan jeg har det, og om det går så godt, som vi al­le sam­men hå­ber. Vi må kig­ge på det, men li­ge nu er jeg ik­ke en 90 mi­nut­ters- spil­ler « , si­ger FCM- pro­fi len.

Ten­den­sen med guld kan Pio­ne Si­sto dog og­så træk­ke med over på lands­hol­det. Må­ske. For hvem si­ger, at han ik­ke og­så kan kro­ne som­me­ren med en EM- guld­me­dal­je med U21- dren­ge­ne? Umu­ligt er det ik­ke.

» Vi har et fan­ta­stisk hold. Det kan al­le se. Som al­le an­dre har jeg store for­vent­nin­ger til det her hold. Min kla­re for­vent­ning er, at vi går vi­de­re fra grup­pe­spil­let, og det tror jeg, vi al­le sam­men har som mål, « slut­ter Si­sto.

Og er man vi­de­re fra grup­pe­spil­let er det lig med en se­mi­fi na­le­plads – blot en sejr fra fi na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.