’’

BT - - U21-EM I TJEKKIET - Riza Dur­mi­si

Det er min før­ste­pri­o­ri­tet at for­læn­ge kon­trak­ten med Brøndby

» Jeg hå­ber, at jeg for­læn­ger. Det er min før­ste­pri­o­ri­tet at for­læn­ge kon­trak­ten med Brøndby. Men hvis det ik­ke sker, skal jeg ud, « si­ger Riza Dur­mi­si og for­kla­rer, hvad pla­nen er for de kom­men­de par år.

» Hvis jeg skal til ud­lan­det, skal det ske den­ne som­mer el­ler næ­ste som­mer. Hvis Brøndby skal tje­ne nog­le pen­ge, skal det væ­re den­ne som­mer. Og hvis jeg for­læn­ger med Brøndby, hå­ber jeg da og­så at kom­me af sted på et tids­punkt. «

Den 21- åri­ge ven­stre ba­ck har gen­nem for­å­ret i Brøndby kæm­pet med Pa­tri­ck Da Silva om plad­sen. Den mi­ste­de han i et par kam­pe, in­den han vend­te tilbage i stor­form. En stor­form, der sik­re­de ham plad­sen på U21- lands­hol­det, hvor der dog og­så er kon­kur­ren­ce med Es­b­jergs Jo­nas Knud­sen, som ak­tu­elt ser ud til at væ­re land­stræ­ner Jess Thorups fo­re­truk­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.