Na ta in Qu iro Na

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 -

ALEX PE­DER­SEN:

» Jeg har nok Qu­in­ta­na som den stør­ste fa­vo­rit til at vin­de Tour de Fran­ce. Han og Froo­me kom­mer sand­syn­lig­vis til at kæm­pe om sej­ren i bjer­ge­ne. Vi har ik­ke set me­get til ham på det se­ne­ste, men han vandt Tir­reno- Adri­a­ti­co og har ge­ne­relt kørt stærkt. Det bli­ver in­ter­es­sant at se, hvor­dan han kla­rer sig i Rou­te du Sud. «

KIM PLES­NER:

» Min for­nem­mel­se er, at Qu­in­ta­na er ble­vet bed­re. Vi skal hu­ske på, at han kun er 25 år, men han har al­le­re­de kørt en del Grand Tours, og i for­hold til Tou­ren for to år si­den har han få­et me­get me­re er­fa­ring, som kan vi­se sig rig­tig vig­tig for ham. «

GRE­GOR BROWN: » Der er spørgs­måls­tegn ved Qu­in­ta­na, men han vir­ker til al­tid at kom­me tilbage eft er fl ere uger i de co­lom­bi­an­ske bjer­ge og præ­ste­re vir­ke­lig godt. Han gjor­de præ­cis det sam­me i 2013, da han blev num­mer to i Tour de Fran­ce eft er Froo­me, og in­den det vid­ste in­gen så­dan rig­tig, hvor han var hen­ne rent form­mæs­sigt. Af cyk­len vir­ker han som den her ro­li­ge ryt­ter, men tag ik­ke fejl,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.