KIF får ny træ­ner- duo

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SI­GER OP Ron­ni Bur­kal Ni­el­sen ro­ni@ sporten. dk

Hen­rik Kron­borg og Bilal Su­man skal stå i spid­sen for KIF Kol­ding København fra næ­ste sæ­son. Det of­fent­lig­gjor­de klub­ben i går på et pres­se­mø­de.

Duo­en er­stat­ter Aron Kri­stjans­son, som har skaf­fet DM- guld til KIF Kol­ding København i de se­ne­ste to sæ­so­ner.

Det er dog ik­ke to ukend­te per­so­ner, der skal stå i spid­sen for de dan­ske me­stre. Hen­rik Kron­borg blev ud­nævnt som ch­eftræ­ner i KIF Kol­ding København i som­me­ren 2013, men han måt­te ef­ter få må­ne­der i job­bet la­de sig sy­ge­mel­de med al­vor­li­ge ryg­pro­ble­mer.

I før­ste om­gang over­tog as­si­stent­træ­ner Bilal Su­man an­sva­ret på bæn­ken, men i fe­bru­ar 2014 hen­te­de KIF Kol­ding København Aron Kri­stjans­son ind som ny ch­eftræ­ner, ef­ter han hav­de stå­et i spid­sen for det island­ske her­re­lands­hold.

Der­for har Hen­rik Kron­borg væ­ret as­si­stent sam­men med Bilal Su­man, si­den han i for­å­ret 2014 blev si­ne ryg­pro­ble­mer kvit og re­tur­ne­re­de til KIF- bæn­ken.

Hjem til Island

Al­le­re­de i marts stod det dog klart, at island­ske Aron Kri­stjans­son ik­ke vil­le stå i spid­sen for de dan­ske me­stre i næ­ste sæ­son, selv­om han hav­de to år tilbage af sin kon­trakt.

År­sa­gen var, at Aron Kri­stjans­sons ko­ne og tre børn fort­sat bor på Island, og KIF Kol­ding København og den island­ske træ­ner be­slut­te­de der­for i sam­ar­bej­de at op­si­ge kon­trak­ten.

På gårs­da­gens pres­se­mø­de kun­ne KIF Kol­ding København des­u­den præ­sen­te­re de­res nye stjer­ne­spil­ler, Kon­stan­tin Igro­pulo, samt klub­bens nye hjem­me- og ude­ba­ne­trø­jer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.