BIL­LET TIL BRAG

Pro­mo­tor kræ­ver sejr fra Pa­tri­ck Ni­el­sen in­den Mar­kus­sen- kamp

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KVA­LI­FI­KA­TION Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

TIRS­DAG 16. JU­NI 2015

Pa­tri­ck Ni­el­sens pro­mo­tor lover nu, at den un­ge dan­ske bok­ser mø­der Ru­dy Mar­kus­sen ef­ter som­mer­fe­ri­en, hvis alt­så han for­mår at vin­de sin kamp i Bal­lerup på lør­dag.

Pa­tri­ck Ni­el­sen har brug for en sejr mod gha­ne­si­ske Char­les Adamu i sin kom­men­de kamp i su­per­mel­lemvægt, hvis han skal hol­de liv i hå­bet om et op­gør mod Ru­dy Mar­kus­sen.

Så­dan ly­der kra­vet - og løf­tet - til den 24- åri­ge Al­bert­slund- bok­ser fra hans ty­ske pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land, in­den Pa­tri­ck Ni­el­sen på lør­dag er ho­ved­navn ved Nor­dic Fight Night- stæv­net i Bal­lerup Su­per Are­na.

» Pa­tri­ck skal vin­de lør­dag, hvis han vil hol­de liv i hå­bet om at få kam­pen mod Ru­dy Mar­kus­sen. Jeg har sta­dig en po­si­tiv di­a­log med Ru­dy, og jeg tror, at kam­pen kom­mer ef­ter som­me­ren på et tids­punkt. Men først skal Pa­tri­ck fo­ku­se­re på sin kom­men­de kamp, « si­ger Nis­se Sau­er­land til BT.

Pro­mo­to­ren har i snart fle­re må­ne­der væ­ret i kon­takt med 37- åri­ge Ru­dy Mar­kus­sen, der har meldt sig klar til en kamp mod sin yn­gre lands­mand. Fejden uden for rin­gen mel­lem Pa­tri­ck Ni­el­sen og Ru­dy Mar­kus­sen har stå­et på si­den marts og eska­le­re­de, da Mar­kus­sen duk­ke­de uan­meldt op på Pa­tri­ck Ni­el­sens pres­se­mø­de i slut­nin­gen af april og ud­for­dre­de ham.

Knok­ler som et dyr

Si­den har Nis­se Sau­er­land for­hand­let med beg­ge par­ter, men uden end­nu at luk­ke en af­ta­le.

» Vi ta­ler sam­men, og som jeg hø­rer det, går det i den rig­ti­ge ret­ning. In­tet er skre­vet un­der end­nu, og alt kan jo ske i boksning. Men det er en stor kamp for al­le par­ter, og det er en kamp, som skal bli­ve til vir­ke­lig­hed på et tids­punkt, « lover Nis­se Sau­er­land.

I Pa­tri­ck Ni­el­sens lejr for­tæl­ler hans træ­ner Jo­ey Ga­ma­che, at bok­se­ren i øje­blik­ket knok­ler som et dyr for at vin­de kam­pen mod Char­les Adamu.

» Pa­tri­ck er som en hund, der er ble­vet slup­pet løs. Pa­tri­ck har det dér dy­ri­ske blik i øj­ne­ne, og han er me­re tændt end no­gen­sin­de. I hans boksning kan du især se det i hans eks­plo­si­vi­tet, « si­ger Jo­ey Ga­ma­che i en pres­se­med­del­el­se.

Det vil og­så væ­re en kæm­pe skuf­fel­se, hvis Pa­tri­ck Ni­el­sen ik­ke vin­der mod sin 37- åri­ge gha­ne­si­ske mod­stan­der. Godt nok har Char­les Adamu mødt og tabt til et par go­de nav­ne som bri­ten Carl Froch, men hans se­ne­ste kam­pe vi­ser et bil­le­de af en bok­ser i sit ab­so­lut­te ef­ter­år.

Ved lør­da­gens stæv­ne i Bal­lerup kom­mer for­u­den Pa­tri­ck Ni­el­sen og­så hans bror Mi­cki Ni­el­sen, Den­nis Ceylan og Ras­hid Kas­sem i kamp.

Vej­en til en even­tu­el kamp mod Ru­dy Mar­kus­sen går via en sejr lør­dag mod Char­les Adamu for Pa­tri­ck Kri­sten­sen.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.