Ka­jak­kæm­pe skrev hi­sto­rie

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MI­NI- OL Flem­m­ing Brandt flb@ sporten. dk

Den dan­ske ka­ja­kro­er René Hol­ten Poul­sen sik­re­de i går mor­ges Dan­mark den før­ste me­dal­je no­gen­sin­de ved de om­dis­ku­te­re­de Eu­ro­pe­an Ga­mes.

I 1.000 me­ter- fi­na­len måt­te han dog over­gi­ve sig til to stær­ke kon­kur­ren­ter i en usæd­van­lig tæt fi­na­le, så det blev kun til en bron­ze­me­dal­je.

Ty­ske Max Hoff vandt med 0,2 se­kund til Portu­gals Fer­nan­do Pi­men­ta og 0,6 se­kund til René Hol­ten Poul­sen. Først til al­ler­sidst kom den tid­li­ge­re ver­dens­me­ster og re­ge­ren­de eu­ro­pa­me­ster af­gø­ren­de for­an ef­ter en stærk slut­spurt og vandt med en bå­d­spids til bå­de Pi­men­ta og Poul­sen.

Kon­tro­ver­si­elt

Eu­ro­pe­an Ga­mes, der af­hol­des for før­ste gang og har ka­rak­ter af et mi­niOL med 20 for­skel­li­ge idræts­gre­ne på pro­gram­met, er ble­vet et sær­de­les om­dis­ku­te­ret stæv­ne på grund af vær­ten Aserbajdsjan.

Den kauka­si­ske re­pu­blik, som tid­li­ge­re var en del af Sov­je­tu­ni­o­nen, er kendt for at se stort på men­ne­ske­ret­tig­he­der.

Man har in­gen fri og uaf­hæn­gig pres­se, og man har blandt an­det af­vist at gi­ve bri­ti­ske The Gu­ar­di­an og en ræk­ke an­dre me­di­er ad­gang til at dæk­ke Eu­ro­pe­an Ga­mes. Iføl­ge men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Hu­man Rights Watch fængs­le­de re­gi­met sid­ste år mindst 35 jour­na­li­ster, men­ne­ske­ret­tig­heds­for­kæm­pe­re og kri­ti­ke­re uden sag­ligt grund­lag.

René Hol­ten Poul­sen blev num­mer tre i 1.000 me­ter- fi­na­len ved Eu­ro­pe­an Ga­mes. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.