EM- drøm­me

Dan­mark får in­gen dom­me­re med ved EM- slut­run­den i Frankrig 2016. Det er det mest sand­syn­li­ge re­sul­tat af, at DBU i sid­ste uge for­bi­gik Dan­marks højst ran­ge­ren­de og ene­ste mu­li­ge EM- kan­di­dat, da der blev sat nav­ne på de to før­ste pro­fes­sio­nel­le dom­me­re h

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PROF- DOM­ME­RE Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ sporten. dk

Selv­om Kenn Hansen søn­dag af­ten stod i spid­sen for de seks dan­ske dom­me­re, der døm­te EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mel­lem Slovaki­et og Ma­kedo­ni­en, er vej­en til slut­run­den ble­vet læn­ge­re for Dan­marks hø­jest ran­ge­ren­de dom­mer, for­di ama­tø­rer har det sær­de­les van­ske­ligt, når UEFA ud­væl­ger dem, der skal døm­me ved slut­run­der.

Det for­tæl­ler Kenn Hansen i sit før­ste in­ter­view, si­den DBU i sid­ste uge valg­te pro­fes­sio­na­li­se­re Jakob Kehlet og Mads- Kri­stof­fer Kri­stof­fer­sen – de to dom­me­re, Kenn Hansen i lør­dags hav­de valgt som si­ne må­l­linjedom­me­re.

Hvor­for skul­le du ik­ke kom­me til EM, blot for­di du er ama­tør, så­dan som du har væ­ret i åre­vis?

» Jeg er li­ge nu på vej til end­nu en EM- kva­li­fi­ka­tions­kamp. Jeg døm­te og­så Spa­ni­en på hjem­me­ba­ne i ef­ter­å­ret. Li­ge­som hol­de­ne kæm­per om plad­ser­ne til EM, så gør dom­mer­ne det og­så. Der­for er jeg jo stolt over at skaf­fe end­nu en EM- kva­li­fi­ka­tions­kamp til dan­ske dom­me­re. Men det er svært at bli­ve ta­get al­vor­ligt i UEFA uden i det mind­ste en halv­tids­kon­trakt. Be­ho­vet for pro­fes­sio­na­lis­me er stærkt sti­gen­de, og der er ik­ke stor ef­ter­spørgsel ef­ter hob­by­dom­me­re til et EM, det løb er nok kørt for Dan­mark med DBUs pri­o­ri­te­ring. Når det så er sagt, er det jo su­per for Mads- Kri­stof­fer og Jakob, der er frem­ra­gen­de dom­me­re, som gør det su­per godt. Det er net­op de kva­li­te­ter, der har gjort, at jeg har udvalgt dem som mi­ne med­hjæl­pe­re til den land­skamp, vi skal døm­me søn­dag af­ten. «

Hvad er din hold­ning til ud­væl­gel­sen af de to dom­me­re i ste­det for dig?

» Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til. Det må Kim Hal­berg ( DBUs eli­te­chef, red.) selv sva­re på. «

Hvad er din hold­ning til, at en ik­ke- dom­mer skul­le ud­væl­ge de to, der fik en kon­trakt?

» Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til – det ta­ler vist for sig selv. «

» De fle­ste lan­de har hel- og halv­tidspro­fes­sio­na­li­se­ring ef­ter­hån­den. Det sam­me gæl­der Sve­ri­ges og Nor­ges øver­ste dom­me­re, der beg­ge er prof­fer og nu er fast in­ven­tar til EM og VM. Så det er vir­ke­lig fan­ta­stisk for ud­vik­lin­gen i Dan­mark, at Di­vi­sions­for­e­nin­gen valg­te at in­ve­ste­re i to del­tids­kon­trak­ter. Det er sim­pelt­hen en nød­ven­dig­hed for at kun­ne leve op til de store krav, der stil­les af UEFA. Jeg ken­der dog ik­ke til no­gen lan­de, som har valgt at for­bi­gå de­res hø­jest ran­ge­re­de. I de to øver­ste ræk­ker i UEFA, hvor jeg lig­ger som den ene­ste dan­sker, har vi rig­tig man­ge rej­se­da­ge til kam­pe og hal­vår­li­ge dom­mer­kur­ser. Der­u­d­over har vi øge­de fy­si­ske test­krav som gør, at det kræ­ver ek­stra me­get af os. Det er nær­mest umu­ligt at hol­de det ni­veau som fuld­tids­ar­bej­den­de ama­tør. Og så har jeg slet ik­ke med­reg­net brut­to­trup­pen til det kom­men­de VM, som jeg og­så er med i. Her er der end­nu me­re rej­se­ak­ti­vi­tet, som jeg nu må tak­ke nej til. «

In­gen be­grun­del­se

Hvil­ken be­grun­del­se har du egent­lig få­et af DBU?

» Jeg har ik­ke få­et no­gen be­grun­del­se. Ef­ter­som det er en ad­mi­ni­stra­tiv me­d­ar­bej­der fra DBU, der har valgt, så er der vist ik­ke no­gen dom­mer­fag­lig be­grun­del­se. «

TIRS­DAG 16. JU­NI 2015

Dan­marks hø­jest ran­ge­re­de dom­mer, Kenn Hansen, der her ses i ak­tion un­der EM- kval.- kam­pen mel­lem Slovaki­et og Ma­kedo­ni­en, me­ner ik­ke, at chan­cen for at bli­ve ud­ta­get til EM- slut­run­den i Frankrig næ­ste år er sær­lig stor, da der er et sti­gen­de øn­ske om pro­fesio­nel­le dom­me­re.

Fo­to: Ra­stislav Ko­les­ar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.