’ Sært og una­tur­ligt’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SOR­TE­PER Ron­ni Bur­kal Ni­el­sen ro­ni@ bt. dk

Kenn Hansen blev sor­te­per, da DBU men­te, der var to an­dre dom­me­re, der vil væ­re bed­re til kol­lek­tivt at løf­te ni­veau­et for den dan­ske dom­mer­stand. Det for­tæl­ler DBUs eli­te­chef, Kim Hal­l­berg, som var man­den, der be­slut­te­de, hvil­ke dom­me­re der skul­le ha­ve del­tids­kon­trak­ter.

» Vi har kig­get på nog­le in­di­vi­du­el­le mål­sæt­nin­ger, som vi er gå­et i gang med at la­ve med de to dom­me­re. Og så har vi kig­get på nog­le kol­lek­ti­ve mål­sæt­nin­ger, hvor vi har skul­le fin­de ud af, hvil­ke to der bedst kun­ne løf­te dom­mer­ni­veau­et i Su­per­liga­en. På de pa­ra­me­tre me­ner vi, at Mads- Kri­stof­fer ( Kri­stof­fer­sen, red.) og Jakob ( Kehlet, red.) pas­ser bedst, « si­ger han.

Hvor­dan kan det væ­re, at Kenn Hansen slet ik­ke har få­et en be­grun­del­se, når han er Dan­marks højst ran­ge­re­de dom­mer?

» Jeg øn­sker ik­ke at ta­le om hver­ken Kenn Hansen el­ler de an­dre dom­me­re, som er ble­vet fra­valgt, « for­tæl­ler Kim Hal­l­berg.

Væk­ker un­dren

Den mel­ding væk­ker un­dren hos for­man­den for Dansk Fod­bold­dom­mer Uni­on, Per But­tens­chøn, som me­ner, at Kenn Hansen fortje­ner en be­grun­del­se.

» Jeg har vir­ke­lig in­gen idé om, hvor­for Kenn Hansen ik­ke har få­et en kon­trakt. Der er in­gen tvivl om, at Mads Kri­stof­fer- Kri­stof­fer­sen og Jakob Kehlet er go­de dom­me­re. Men det vir­ker sært og una­tur­ligt, at Dan­marks højst ran­ge­re­de in­ter­na­tio­na­le dom­mer end ik­ke har få­et en be­grun­del­se for fra­væl­gel­sen, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.