2,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fod­bol­dy­e­men har lig­get stille si­den ja­nu­ar grun­det den po­li­ti­ske si­tu­a­tion i lan­det, hvil­ket er tem­me­lig pro­ble­ma­tisk med tan­ke på, at me­re el­ler min­dre he­le lands­hold­strup­pen kom­mer fra klub­ber i Ye­men og der­for ik­ke har spil­let an­det end lands­holds­fod­bold de sid­ste seks må­ne­der. Ye­men tab­te 0- 1 til Nord­korea i sid­ste uge i en kamp, hvor Nord­korea do­mi­ne­re­de i stor stil, og Fi­lip­pi­ner­ne kom­mer med et hold, som be­stemt er kom­pe­ti­tivt med fl ere spil­le­re fra eu­ro­pæ­isk fod­bold. Flot odds på 2- tal­let, idet kam­pen spil­les på neut­ral grund i Do­ha.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.