SIK­KE NO­GET L** T

Ma­ve­for­gift ning læg­ger Guld­fi re­ren ned

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk AF­BUD

Guld­fi re­ren skul­le i den kom­men­de we­e­kend ha­ve væ­ret til Wor­ld Cup- af­de­ling i Va­re­se i Ita­li­en, men det bli­ver ik­ke til no­get. Det er en ma­ve­for­gift ning, der sæt­ter en stop­per for den dan­ske del­ta­gel­se.

Fak­tisk er der kun ta­le om én ma­ve­for­gift ning - til Jens Vilhelmsen - men det er og­så til­stræk­ke­ligt, da man jo ik­ke kan ro tre mand i en fi rer på kon­kur­ren­ce­plan.

» Det er bran­dær­ger­ligt. Vi kan se og mær­ke, at der er sket frem­skridt si­den EM i Po­len. Men vi vil­le ger­ne ha­ve haft no­get løb­stræ­ning for at se, hvor­dan bå­den kun­ne ha­ve kla­ret sig i Va­re­se mod spe­ci­elt hol­det fra New Ze­aland, « si­ger træ­ner Bent Frans­son til BT.

Ved EM i Po­len i sid­ste må­ned ero­bre­de let­vægts­fi re­ren bron­ze. Men det er ude­luk­ket at stille op til Wor­ld Cup- af­de­lin­gen i Va­re­se.

Afk ræft et

» Jens ( Vilhelmsen, red.) be­gynd­te at ka­ste op i ons­dags og har væ­ret syg si­den. Der skal væ­re ind­le­den­de he­at al­le­re­de fre­dag, og selv­om Jens så småt er be­gyndt at træ­ne igen, har han tabt sig så me­get, og han er så afk ræft et, at det ik­ke gi­ver me­ning at ta­ge af­sted, « fast­slår Bent Frans­son.

I ste­det hand­ler det nu om at for­be­re­de sig til Wor­ld Cup- af­de­lin­gen i schweizi­ske Luzern in­den årets helt store mål, som er VM i Ai­gu­e­be­let­te i Frankrig. VM fi nder sted i slut­nin­gen af au­gust og star­ten af sep­tem­ber.

» Tak­tik­ken med det hår­de ud­læg bli­ver der ik­ke la­vet om på, for det har vi haft stor suc­ces med i man­ge år. Men i Luzern skal vi fi nde ud af, hvor vi står in­den VM i Frankrig, « si­ger Bent Frans­son.

For­u­den Jens Vilhelmsen be­står den dan­ske let­vægts­fi rer af Kas­per Winther Jør­gen­sen, Ja­cob Bar­søe og Ja­cob Sø­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.