Fa­vo­rit­ter­ne

BT - - NYHEDER - Hen­rik Dam Kri­sten­sen ( S). Fo­to: Bax Lind­hardt Pia Kjær­s­gaard ( DF). Fo­to: Tho­mas Lek­feldt Ber­tel Haar­der ( V). Fo­to: Claus Fi­sker

mand, Mo­gens Lyk­ke­toft , har og­så et stort tem­pe­ra­ment. I min op­tik er Ber­tel den kla­re fa­vo­rit fra blå blok. «

Den an­den, som Jes­per Ter­man­sen næv­ner, er Hen­rik Dam Kri­sten­sen ( S):

» På den rø­de ba­ne­halv­del vil jeg si­ge, at fa­vo­rit­ten er Hen­rik Dam Kri­sten­sen. Li­ge­som Ber­tel Haar­der er Hen­rik Dam Kri­sten­sen og­så en er­fa­ren her­re, der ken­der Fol­ke­tin­gets ru­ti­ner. Sam­ti­dig lig­ger der for­ment­lig og­så et be­løn­nings­a­spekt for lang og tro tje­ne­ste, « si­ger Jes­per Ter­man­sen og ud­dy­ber:

Sta­bil pro­blem­knu­ser

» Un­der en­hver so­ci­al­de­mo­kra­tisk re­ge­ring har Hen­rik Dam Kri­sten­sen væ­ret den sta­bi­le pro­blem­knu­ser, og så har han næ­sten haft al­le po­ster. Han har væ­ret so­ci­al­mi­ni­ster un­der Poul Nyrup, hvor han lø­ste en mas­se pro­ble­mer, og hjul­pet Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S), når hun har haft brug for det, hvad en­ten det har væ­ret som trans­port- el­ler beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster. Hen­rik Dam Kri­sten­sen har gjort det uden at ska­be pro­ble­mer for re­ge­rings­che­fen. Så har han og­så en ut­ro­ligt god ev­ne til at la­de tin­ge­ne kø­re ge­lin­de, og det er dy­best set det, en for­mand skal kun­ne, « vur­de­rer han.

Jo­ke­ren i for­mands­spil­let

Den tred­je kan­di­dat er Pia Kjær­s­gaard ( DF):

» Jo­ke­ren i for­mands­spil­let er Pia Kjær­s­gaard. Når jeg næv­ner hen­de, er det, for­di det ik­ke er utæn­ke­ligt i en evt. blå re­ge­rings­dan­nel­se, at Dansk Fol­ke­par­ti og Pia Kjær­s­gaard får for­hand­let sig frem til po­sten. Jeg er helt sik­ker på, at hvis der er to ting, Pia Kjær­s­gaard kun­ne drøm­me at slut­te sin po­li­ti­ske kar­ri­e­re som, vil det en­ten væ­re som kul­tur­mi­ni­ster el­ler for­mand for Fol­ke­tin­get. Som kul­tur­mi­ni­ster vil hun kun­ne vi­se he­le par­nas­set, at det alt­så nu er DF, der sid­der på po­sten, « si­ger Ter­man­sen og ud­dy­ber:

» Men jeg er sik­ker på, at hun vil væ­re mest til­freds med at bli­ve for­mand for Fol­ke­tin­get. Det vil væ­re den ul­ti­ma­ti­ve an­er­ken­del­se af det par­ti, som har væ­ret ud­skældt, stig­ma­ti­se­ret og skre­get ud som dem, der ik­ke var stu­e­re­ne. De kan nu må­ske ind­ta­ge Fol­ke­tin­gets for­mand­spost, som er det fi ne­ste em­be­de i Dan­mark « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.