Al­ter­na­tiv valgsuc­ces

ME­NER

BT - - DEBAT -

Al­ter­na­ti­vets par­ti­for­mand Uff e El­bæk trak for­ment­lig en ek­stra gang på smilebån­det, da han mandag kun­ne no­te­re sig end­nu en po­si­tiv me­nings­må­ling. Hans nystift ede par­ti stod da til at få he­le ni man­da­ter eft er val­get tors­dag. Hvis den prog­no­ser hol­der - el­ler så­mænd ba­re no­get der lig­ner - er det en helt uhørt suc­ces for Al­ter­na­ti­vet. Par­ti­et, der af me­di­er og næ­sten al­le ’ klo­ge’ kom­men­ta­to­rer er ble­vet kaldt alt fra ’ gø­g­ler­par­ti’ over ’ stor­bytos­ser’ til ’ skin­gren­de ga­le’.

RIG­TIG ER DET, at en­kel­te ud­mel­din­ger fra nog­le af de uer­far­ne kan­di­a­ter har væ­ret helt i sko­ven. For­bud mod ci­tron­må­ner ek­sem­pel­vis.

Uff e El­bæk selv har i de før­ste par­ti­le­der­run­der og­så væ­ret me­get usam­men­hæn­gen­de i si­ne svar.

AN­DRE PUNK­TER par­ti­pro­gram­met har i me­di­er­ne få­et et vrid, så de har frem­stå­et som en skræm­men­de idé om det ul­ti­ma­ti­ve for­myn­der­sam­fund. Som hold­nin­gen til, at dan­sker­ne højst skal spi­se 100 gram kød om da­gen. Men ret be­set så står der blot, at hvis kød­for­bru­get bli­ver re­du­ce­ret fra 240 gram til 100 gram, vil det væ­re til gavn for mil­jø­et. Alt­så in­gen tvang.

IDET 50 SI­DER lange par­ti­pro­gram kan an­sku­es som en uto­pisk og me­get dyr drøm. El­ler som en vi­sion. Det­te er ik­ke en an­be­fa­ling af Al­ter­na­ti­vet, men i en valg­kamp, der på lange stræk har væ­ret et re­gu­lært hund­eslags­mål med hår­de per­so­nan­greb, bør man respek­te­re, at der er et nyt po­li­tisk par­ti, der fast­hol­der, at de har for­mu­le­ret en vi­sion og ik­ke en po­li­tisk ma­nu­al, der pas­ser i et reg­ne­ark.

En vi­sion om, at ver­den grund­læg­gen­de må æn­dre ad­færd, hvis kli­ma­et på Jor­den ik­ke skal øde­læg­ges. Det kan sy­nes naivt, som sam­fun­det er skru­et sam­men i dag. Og kom­mer par­ti­et i Fol­ke­tin­get, ven­ter der en re­al­po­li­tisk vir­ke­lig­hed som kræ­ver kon­kre­te svar.

jlu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.