VER­DEN ER IK­KE SORT OG HVID ’’

Kom­men­tar: Husk de vel­fun­ge­ren­de ind­van­dre­re. Der er en be­ty de­lig grup­pe, der ger­ne vil Dan­mark og bi­dra­ger po­si­tivt

BT - - DEBAT -

Hver ene­ste dag, når jeg åb­ner min mail, er der ad­skil­li­ge ha­de­mail i min ind­bak­ke. Der er man­ge ste­der i Dan­mark, hvor jeg slet ik­ke kan kom­me. Der var no­gen, der brænd­te mit bil­le­de ( min valg­pla­kat) og skrev ’ brænd din lu­der’. Her skal det for­stås, at jeg prosti­tu­e­rer mig for dan­sker­ne; at jeg er for dansk.

Den sti­gen­de ra­di­ka­li­se­ring i sam­fun­det er no­get, jeg kom­pro­mis­løst vil kæm­pe for at kom­me til livs. Med min bag­grund og ind­sigt på om­rå­det me­ner jeg, at jeg har no­get at bi­dra­ge med, især når vi skal ta­ge svæ­re be­slut­nin­ger om in­te­gra­tion, ra­di­ka­li­se­ring og uden­rigs­po­li­tik.

VI HAR I den­ne valg­kamp haft et stør­re fo­kus på in­te­gra­tions­pro­ble­mer, ra­di­ka­li­se­ring og fl ygt­nin­ge end no­gen­sin­de tid­li­ge­re. Nu, hvor valg­kam­pen er på sit hø­je­ste, vil jeg min­de om, at pro­ble­mer­ne kun er en del af det store bil­le­de. Hel­dig­vis.

Der­for vil jeg i det­te ind­læg gi­ve plads til den po­si­ti­ve si­de af sa­gen. For jeg er man­ge gan­ge ble­vet po­si­tivt overrasket i den­ne valg­kamp. Og selv­om an­tal­let af ha­de­ful­de ind­læg og mø­der er ste­get mar­kant, er an­tal­let af po­si­ti­ve mø­der med vel-

KRAG in­te­gre­re­de un­ge med ind­van­drer­bag­grund, der pas­ser de­res ar­bej­de, ud­dan­nel­se og el­sker Dan­mark, ste­get end­nu me­re. Dem skal vi hu­ske at på­s­køn­ne.

DET­TE SKYL­DES BL. A., at jeg, når der er valg­kamp, har mu­lig­hed for at mø­de man­ge fl ere al­min­de­li­ge dan­ske­re end nor­malt. I den­ne valg­kamp har jeg få­et no­get at tæn­ke over. Når man kom­mer ud, mø­der man fl ere po­si­ti­ve in­di­vi­der. Det er folk, der går stille med dø­re­ne, men som de­ler man­ge af mi­ne hold­nin­ger.

FOR NOG­LE DA­GE si­den var jeg f. eks. på Lil­le Torv i Aar­hus. Her mød­te jeg bl. a. en so­ma­lisk stu­de­ren­de, der kom hen for en snak og for at ta­ge en sel­fi e med mig. Han kom­mer gå­en­de sam­men med tre ven­ner, der li­ge­le­des har so­ma­lisk op­rin­del­se, og jeg må desvær­re in­drøm­me, at tan­ken kort nå­e­de at strej­fe mig, om de mon vil­le i di­a­log el­ler rå­be skældsord eft er mig. Jeg har for man­ge gan­ge op­le­vet det sid­ste til ik­ke at væ­re på vagt. Men de var så sym­pa­ti­ske.

Jeg var in­de og spi­se på Den Lil­le Kro i Aar­hus, og­så her blev jeg mødt af en ung fyr med palæsti­nen­sisk

Na­ser Kha­der, bag­grund, som vil­le ha­ve ta­get sel­fi es med mig. Igen var op­le­vel­sen stik mod­sat af, hvad jeg er vant til. Han ar­bej­de­de som op­va­sker og har en drøm om at åb­ne re­stau­rant.

JEG HAR I lø­bet af valg­kam­pen haft man­ge af den slags po­si­ti­ve mø­der med un­ge med ind­van­drer­bag­grund. Det er op­løft en­de og livs­be­kræft en­de, og jeg er vir­ke­lig glad for at bli­ve min­det om, at de er der. De for­tæl­ler, at de bak­ker mig op, men de be­der mig og­så al­le om at hu­ske at frem­hæ­ve dem, for de er død­træt­te af at bli­ve sat i bås.

Vi skal re­fl ek­te­re over de hi­sto­ri­er og op­le­vel­ser, der på­vir­ker os, så vi ik­ke kun gi­ver plads til de dår­li­ge. Vi skal bli­ve bed­re til at på­s­køn­ne den grup­pe af dan­ske­re med ind­van­drer­bag­grund, som vil Dan­mark og det dan­ske sam­fund, og som knok­ler for at ska­be sig et godt liv her i lan­det.

MIN PO­IN­TE MED det­te ind­læg er der­for, at vi skal gå på to ben. Vi skal væ­re kom­pro­mis­lø­se og kon­se­kven­te over for dem, der ik­ke vil be­gå sig i det dan­ske sam­fund, men må ik­ke over­se, at der er en be­ty­de­lig grup­pe, der ger­ne vil Dan­mark og bi­dra­ger po­si­tivt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.