Ud­for­dre­ren

BT - - NYHEDER -

Ven­stre - Lars Løk­ke Ras­mus­sen, par­ti­le­der.

In­ger Støj­berg, po­li­tisk ord­fø­rer, si­ger:

Vi er ak­ti­ve på an­non­ce­fron­ten og i de de­bat­ter, der op­står. Vi vil og­så væ­re ak­ti­ve, helt til valg­ste­der­ne luk­ker i mor­gen. Og så vil vi til­ba­ge­vi­se fejl­ag­ti­ge på­stan­de.

Det er ble­vet klart, at der er stor for­skel på, hvil­ken re­ge­ring man væl­ger. Og jeg sy­nes, at vi har kørt en me­get so­ber og sag­lig kampag­ne.

Den mud­der­kast­ning, som vi har set fra S: Det lug­ter af des­pe­ra­tion.

Det gør vi i dag:

Det har væ­ret godt:

Det har væ­ret skidt:

Søs Ma­rie Serups analyse:

Ven­stres es har før væ­ret og vil igen væ­re skat­te­tryk og ud­læn­din­ge samt ue­nig­he­der­ne mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Ra­di­ka­le Ven­stre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.