Det sik­re e kort

BT - - NYHEDER -

Dansk Fol­ke­par­ti - Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, par­ti­le­der: Det gør vi i dag:

Dan­sker­ne skal se, at vi er til ste­de, men vi kom­mer ik­ke med nye bud­ska­ber.

Vo­res par­ti er i hø­je­re grad ble­vet en be­væ­gel­se, et rig­tigt fol­ke­par­ti. Man­ge af de med­lem­mer, vi har få­et de sid­ste tre- fi re år, har gjort os me­get me­re syn­li­ge i den­ne valg­kamp.

Et par kan­di­da­ter syn­tes, at de skul­le ud og slå til sø­ren for at bli­ve kend­te. Jeg er ked af at næv­ne dem her, for så hjæl­per jeg dem. Søs Ma­rie Serups analyse: Den ene­ste par­ti­le­der med en tro­vær­dig­hed så høj, at han ba­re skal væ­re sig selv. Han kan nø­jes med at si­ge ‘ I kan reg­ne med mig’.

Det har væ­ret godt:

Det har væ­ret skidt:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.