Ti­tel­hol­de­ren

BT - - NYHEDER -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne - Hel­le Thor­ning- Sch­midt, stats­mi­ni­ster.

Trans­port­mi­ni­ster Magnus He­u­ni­cke si­ger:

Nu er al­le val­gets man­ge bud­ska­ber kogt ind til en mag­gi- ter­ning: Skal vi fort­sæt­te på vo­res kurs el­ler la­de det væ­re op til Lars Løk­kes nul­vækst? Det bud­skab er cen­tralt for os, der står for vel­færd.

Sid­ste dag:

Det har væ­ret godt:

At vi mod­be­vi­ste al­le de orak­ler og kom­men­ta­to­rer, der døm­te os ude på for­hånd. Det er tæt, og val­get bli­ver en gyser.

For­try­der:

Ik­ke rig­tigt. Og hvis det var, vil­le det al­li­ge­vel væ­re for sent. Nu er det op til væl­ger­ne.

Det store re­ge­rings­par­ti skal hol­de fast i sin sty rkepo­si­tion på ud­læn­din­ge, men sam­ti­dig ha­ve fat i tviv­ler­ne på vel­færds­om­rå­det, hvor der er et stort po­ten­ti­a­le.

Søs Ma­rie Serups analyse:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.